Ziekteverzuim

In dit artikel kunt u lezen hoe te handelen bij ziekte en welke afspraken daarbij gelden, zowel vanuit de werkgever, de regelgeving als de SVb.

 

Achtereenvolgens vindt u informatie over:

1. ziekmelding bij de werkgever

2. controle door de SVb

3. contacten met het werk

4. begeleiding

5. sociaal-medisch overleg

6. reintegratie en gedeeletelijke terugkeer

7. preventie van ziekteverzuim

8. specifieke instructies van de SVb

9. aanstellingskeuringen

10. regeling doorbetaling tijdens ziekte

 

1. Ziekmelding bij de werkgever

 

Het melden van arbeidsongeschiktheid

 

Als u ziek bent, kunt u door zich ziek te melden een beroep doen op de Landsverordening Vrijstelling van Dienst. Verlof wegens ziekte wordt officieel toegekend door het bevoegd gezag (bij de SEPB is dat het bestuur), het medisch advies hiertoe wordt door de SVb verstrekt.

 

Indien u wegens ziekte niet kunt werken, meldt u dat op de eerste dag van ziekte, zo vroeg mogelijk bij uw leidinggevende (directielid), zo vroeg mogelijk (bij voorkeur om 7 uur). Mocht uw leidinggevende niet bereikbaar zijn dan geeft u de boodschap door aan de administratief medewerk(st)er van de school. Er zal dan later op de dag telefonisch contact met u worden gezocht door één van de directieleden. U dient dus wel bereikbaar te zijn. Mocht u op een andere nummer bereikbaar zijn dan op uw reguliere nummer, dan dient u dit aan uw school door te geven. Als u gedurende de dag ziek wordt, geldt dit eveneens als ziektedag. U dient dit te melden bij uw leidinggevende (directielid).

 

Melden van arbeidsongeschiktheid tijdens de schoolvakantie

 

Als de school dicht is, kunt u zich via de administratie van school ziekmelden. Voor de (enkele) dagen dat ook de administratie niet aanwezig is, wordt een andere oplossing gezocht. Daarvan wordt u op de hoogte gesteld. U kunt dit altijd nalezen op de website (eerst inloggen met personeel, wachtwoord sepb, bij ziekteverzuim vindt u de informatie waar/hoe u zich kunt ziekmelden in deze situatie).

 

2. Controle door de SVb

 

Tweede dag: controle door de bedrijfsarts

Op de tweede dag van uw ziekte zal de bedrijfsarts samen met u de arbeidsongeschiktheid nagaan. U dient zich daarvoor de tweede ziektedag (de dag na de dag van ziekmelding) de volgende dag op het SVb-spreekuur te melden (lokatie Eagle of San Nicolas, afhankelijk van uw woonadres). Het kan echter zijn dat er redenen zijn om u de eerste ziektedag nog op te roepen voor een afspraak, bijvoorbeeld omdat u veel vaker ziek bent dan uw collega's. Ook om deze reden dient u er voor te zorgen dat u de eerste dag telefonisch bereikbaar bent.

Uitzondering 2e dag controle:  bij opname in het ziekenhuis

In geval van operatie, ziekenhuisopname meldt u zich ziek bij uw leidinggevende (directielid), daarnaast dient u bij opname in het ziekenhuis ook dezelfde dag nog contact op te nemen met SVb na 13.00 op telefoonnummer 5272700 en vragen naar de medische admininistratie. De medische administratie van de SVb zal het noteren en een afspraak maken voor een controle. 

3. Contacten met het werk tijdens uw ziekte

Contact houden met uw werk

Nadat u bij de SVb/BGD bent geweest en de arts heeft vastgesteld voor hoelang hij/zij verwacht dat u medisch arbeidsongeschikt bent, stelt u de leidinggevende (directielid, eventueel van beide scholen) hiervan op de hoogte. Dit in verband met het al dan niet nemen van maatregelen (vervanging, uitval, roosterwijzigingen etc). Er kan dan rekening mee worden gehouden in de planning van de lessen en er kan gekeken worden naar de mogelijkheden voor vervanging. 

Terugkeerdatum

Indien de SVb u weer arbeidsgeschikt heeft verklaard op een bepaalde datum, dan verwachten wij u per die datum weer op school. Mocht u op die dag merken dat u nog niet in staat bent weer te gaan werken, dan dient u zich opnieuw bij de school te melden. Bovendien moet u zich dan dezelfde dag opnieuw bij de SVb op het spreekuur te melden. Indien u de dag voorafgaand aan de datum waarop u arbeidsgeschikt bent verklaard al kunt inschatten dat u de volgende dag nog niet kunt gaan werken, dan vragen wij u dit ’s middags vóór 14.00 uur aan de school te melden. Door deze werkwijze, kunnen wij als school beter inspelen op de situatie, dit is in het voordeel van de leerlingen. 

zv4. Begeleiding tijdens ziekte

Als u voor langere tijd arbeidsongeschikt blijkt te zijn, wordt het steeds belangrijker om goede contacten te onderhouden. Het kan zijn dat uw collega's of uw leidinggevende vragen hebben i.v.m. de lessen, de situatie van uw leerlingen, of de voortgang van taken. Ook is van belang dat uw leidinggevende op de hoogte blijft over hoe het met u gaat en wat er eventueel van de kant van de organisatie gedaan kan worden om terugkeer te bespoedigen. Uw leidinggevende zal contact zoeken, van u wordt ook initiatief verwacht als er nieuws is over uw gezondheid of indien er afspraken lopen die u met collega's, leerlingen of ouders heeft gemaakt.

Wat kunt u verwachten bij ziekte?

Na de eerste week van ziekte heeft u contact met uw leidinggevende (directielid) over hoe het met u gaat. Indien nodig kunnen er eventuele afspraken worden gemaakt over follow up gesprekken, bijv met de directeur van de school, al dan niet ondersteund door de staffunctionaris Personeel & Organisatie.

Indien u langer arbeidsongeschikt bent, kunt u tevens uitgenodigd door de directie (en eventueel de staffunctionaris van de SEPB) voor een gesprek. In sommige gevallen (zoals bijvoorbeeld een ziekenhuisopname) kunnen er ander afspraken worden gemaakt over dit gesprek. In het gesprek kan aan de orde komen hoe het nu met u gaat en of er van de kant van de organisatie iets gedaan kan worden om uw herstel of terugkeer te bespoedigen. Ook is van belang welke activiteiten en afspraken gemaakt kunnen worden voor de tijd dat u ziek bent. U kunt dan denken aan:

 • Welke vergaderingen komt u wel/niet bijwonen
 • Sociale contacten met collega’s
 • Op welke tijd van de dag mag een collega die uw werk overneemt u bellen met vragen?
 • Contacten met de directie (wie neemt initiatief, hoe vaak, afspraken op school?)
 • Hoe vaak komt u op school om bv even met collega's te spreken?
 • Ondergaat u een behandeling, waardoor u een tijd helemaal uit de running bent? (welke periode?)

Het opvolgen van adviezen van de bedrijfsarts is een vaste afspraak, net zoals de afspraak dat u zich inzet om het herstel te bespoedigen. 

Indien u dit wenst kunt u aanvullend een gesprek aangaan met de staffunctionaris P&O. Dit kan een persoonlijk en/of vertrouwelijk gesprek zijn, op het kantoor van de SEPB. Indien gewenst kan uw leidinggevende (directielid) hiervoor ook uitgenodigd worden. 

Om het contact met het werk niet te verliezen, verwachten we dat u, indien uw gezondheid dat toelaat (advies SVb), wel op scholing, vergaderingen en andere activiteiten komt. Dit is van belang om de binding met school niet te verliezen. Uit onderzoek blijkt dat de drempel om weer te gaan werken kleiner wordt als de contacten met school goed onderhouden zijn.

5. Sociaal medisch overleg

De SEPB wil een aantal malen per jaar een Sociaal Medisch Overleg organiseren met de bedrijfsartsen van de SVb. Dit is een overleg waarbij de leidinggevende(n), de staffunctionaris P&O, de bedrijfsarts en (soms) de arboverpleegkundige van de SVb aanwezig zijn. Zij zullen de o.a. bijzonderheden doorspreken van zieke medewerkers. Het is hier uitdrukkelijk NIET de bedoeling dat er medische informatie uitgewisseld wordt. Het gesprek gaat over de aard van de ziekmelding (de belemmeringen), de prognose voor het herstel, de kans op herhaling van de melding, adviezen over begeleiding door de organisatie en adviezen ter preventie van deze en soortgelijke meldingen. Belangrijk is ook of er eventueel terugkeer mogelijk is, indien we rekening houden met bepaalde beperkingen. Doel van dit overleg is om als organisatie goed te kunnen inspelen op het ziekteverzuim van medewerkers, en preventief te werk te gaan waar dat mogelijk is. 

6. Reintegratie / gedeeltelijke terugkeer

In overleg met de bedrijfsarts komt u geheel of gedeeltelijk terug op uw werk. Soms zijn er aanpassingen nodig op de werkplek of in uw werkzaamheden. De bedrijfsarts zal ons en u hierover adviseren. Ook vervangend werk kan aan de orde zijn, al dan niet op arbeidstherapeutische basis (zonder loonwaarde, dus u blijft ziekgemeld). U kunt dan bijvoorbeeld misschien niet voor de klas, maar wel proefwerken voorbereiden, lesmateriaal maken of andere taken verrichten. Ook daar willen we het graag met u over hebben. 

7. Preventie van arbeidsongeschiktheid

Voor de hele organisatie is het belangrijk om ziekteverzuim, daar waar mogelijk, te voorkomen. Daarom is er meer aandacht voor preventie. Om preventief te werk te kunnen gaan, is het belangrijk om problemen vroegtijdig te signaleren. Dit kunnen zaken zijn van persoonlijke aard, maar ook bepaalde arbeidsomstandigheden of zaken in de communicatie sfeer kunnen een rol spelen. We vragen u als werknemer alert te zijn op deze zaken. Indien u problemen signaleert, waarvan u denkt dat ze invloed hebben op uw gezondheid of uw functioneren, zouden we graag zien dat u deze zo spoedig mogelijk bespreekbaar maakt. U kunt dit doen op de volgende wijze:

 • In een gesprek met uw leidinggevende kunt u de problemen aan de orde stellen, en hem of haar vragen om mee te kijken naar een oplossing. Ook in een verzuimgesprek of in een functioneringsgesprek kunt u zaken aan de orde stellen;
 • U kunt een afspraak maken met de staffunctionaris Personeel & Organisatie om een en ander te bespreken en advies te vragen over aanpak van de problemen. Natuurlijk moeten problemen met collega's of met school, uiteindelijk wel met de leidinggevende besproken worden - alleen daar kunnen oplossingen afgedwongen worden. Mocht u zich niet in staat voelen een dergelijk probleem bespreekbaar te maken bij uw leidinggevende, dan kan de staffunctionaris daar een bemiddelende rol in spelen. Bij problemen van meer persoonlijke aard kan de staffunctionaris ook gebruik maken van het sociaal netwerk, en indien gewenst, zorgen voor doorverwijzing;  
 • Indien het een medisch probleem betreft, waarvan u het vermoeden heeft dat het op korte termijn invloed zal gaan hebben op uw  functioneren, kunt u  ook een afspraak met de arts van de SVb maken. Deze kan u dan adviseren hoe te handelen, in sommige gevallen zou zelfs gekeken kunnen worden naar aangepaste omstandigheden of belasting om volledige uitval te voorkomen. Om de adviezen uitgevoerd te krijgen, kunt u met uw leidinggevende (directielid) contact opnemen. 
 • Indien het een probleem betreft in de arbeidsomstandigheden, kunt u bij de staffunctionaris P&O contact advies vragen. Zij kan eventueel contact opnemen met de arbo-verpleegkundige van de SVb. Deze maakt indien nodig met u een afspraak, om de arbeidsomstandigheden te onderzoeken, en te kijken wat er mogelijk is om de situatie te verbeteren. Een werkplekbezoek kan onderdeel zijn van het onderzoek.

Opsporen van oorzaken van ziekteverzuim

Om gerichte maatregelen te kunnen nemen, is het van belang met elkaar te bespreken hoe het komt dat ons ziekteverzuim zoveel hoger is dan bij andere organisaties. Daarvoor hebben we de volgende instrumenten:

 • verzuimgesprekken
 • functioneringsgesprekken
 • werkoverleg
 • overleg met de bedrijfsarts

Niet alle ziekteverzuim is te voorkomen, soms voelt iemand zich gewoon te ziek om te komen werken.  Ook zijn er soms preventieve maatregelen te bedenken die we met ons beperkte budget niet kunnen nemen of die voor anderen een onwerkbare situatie creëert op de scholen. Er is echter nooit een reden om niet met elkaar in gesprek te gaan om de mogelijkheden te verkennen. De SEPB denkt dat arbeidsongeschiktheid in bepaalde gevallen samen met u te kunnen voorkomen of verkorten, door vroegtijdig met elkaar in gesprek te gaan over zaken die niet goed lopen.  We rekenen daarbij op uw medewerking.

8. specifieke instructies van de SVb tijdens arbeidsongeschiktheid:

svb

control na cas

Durante e periodo di AO, e trahado ta keda cas. E ta permiti pa sali solamente pa atende dokter, botica, hospital, specialista of un otro luga similar.

Riba e prome dia di AO e trahado por ricibi bishita di un controlado di SVb. Den caso cu e trahado no ta na cas ora e controlado presenta, e controlado ta laga un carta atras pa e trahado. Den e carta e trahado ta wordo notifica cu e no tabata presente na cas durante control y cu e mester presenta na SVb inmediatamente of e siguiente dia.

Control medico na SVb

E trahado cu mester ricibi control medico ta presenta na SVb prome cu 9:00 am. E trahado ta identifica su mes cu un paspoort, rijbewijs of cedula valido y ta entrega su carchi di control na e loket di Administracion Medico pa ricibi un number. Durante e control, dokter di control ta determina si e trahado ta sigui cu AO, of e ta capacita pa traha.

Arbeidsongeschikt (AO)

Un trahado cu dokter di control ta declara AO, mester informa su doño di trabao di e fecha cu e mester presenta na SVb pa control atrobe. Tambe e mester entrega e carchi di control na su trabao pa asina traha copia di esaki. 
Pa cu e siguiente control medico na SVb, e trahado mester presenta cu su carchi di control. Pa por tin un miho bista riba e estado di e trahado, dokter di control por pidi e trahado informacion relaciona cu su medicamento. Tambe e dokter por pidi permiso di e trahado pa ricibi informacion di su dokter di cas of specialista. Solamente e dokternan di SVb ta autorisa pa determina si un trahado ta AO of AG.

Arbeidsgeschikt (AG)

Un trahado cu dokter di control ta determina capacita pa traha, mester informa su dienst di e fecha cu e ta reanuda trabao. E dia cu e reanuda trabao, e trahado mester entrega e carchi di control na su hefe di trabao.

E trahado ta malo riba e dia cu ela keda declara AG

Den caso cu un trahado ta sinti su mes malo ainda of atrobe riba e dia cu ela keda declara AG, e mester presenta na SVb riba e mesun dia pa ricibi control medico. Si e dokter di control determina cu e trahado ta AG, SVb no ta duna compensacion pa e dia aki.

Bandona Aruba durante AO

E trahado cu dokter di control declara AO, no ta permiti pa bandona Aruba durante e dianan cu e ta AO sin aprobacion di SVb. Solamente esnan cu mester bay den exterior cu un declaracion di AZV por haya permiso di SVb pa bandona Aruba. Pa tur otro forma di tratamento of cualkier otro motibo, SVb no ta duna permiso. Si e asegurado dicidi di bandona Aruba sin aprobacion, e ta perde su derecho riba compensacion durante e periodo cu e ta den exterior.

9. Aanstellingskeuring

Een van de voorwaarden voor benoeming is dat de nieuwe medewerker medisch is goedgekeurd. Als dat nog niet gebeurd is bij het begin van de benoeming, wordt het contract aangegaan onder voorbehoud van medische geschiktheid. 

Medewerkers die reeds in het onderwijs op Aruba werkzaam waren en ingeschreven stonden bij SVb hoeven niet opnieuw gekeurd te worden.

De SVb (BGD) voert de aanstellingskeuringen uit, op verzoek van de werkgever (SEPB). De SEPB maakt een schriftelijk verzoek tot aanstellingskeuring op, waarmee de medewerker naar de SVb/BGD gaat en zich medisch laat onderzoeken.

 

10. Doorbetaling tijdens ziekte

Betreffende doorbetaling bij ziekte is de Landsverordening Vakantie en Vrijstelling van dienst Ambtenaren van toepassing op de SEPB-medewerkers. In de LVVD artt 31-37. 

Enkele belangrijke punten hieruit:

 • Voor medewerkers in vaste dienst loopt de doorbetalingsperiode bij ziekte maximaal 4 jaar:
  • de eerste 24 maanden: 100% van het loon
  • de volgende 12 maanden: 90% van het loon
  • de laatste 12 maanden: 80% van het loon
 • Voor medewerkers in tijdelijke dienst is de doorbetalingsperiode maximaal 1 jaar.
 • De doorbetaling kan met onmiddellijke ingang gestaakt worden:
  • indien de medewerker verschijnt niet op een oproep voor medisch onderzoek
  • indien de medewerkerzich niet onder geneeskundige behandeling stelt of de instructies / voorschrifen van de behandelend arts niet opvolgt
  • indien de medewerker zich zodanig gedraagt, dat zijn genezing wordt belemmerd of vertraagd
  • indien de medewerker tijdens zijn ziekte wel voor zichzelf of anderen arbeid verricht

Indien u deelneemt aan de pensioenregeling van APFA, kunt u aansluitend een beroep doen op het Invaliditeitspensioen van APFA. De hoogte hiervan wordt berekend aan de hand van het aantal jaren dat u heeft deelgenomen plus het aantal jaren dat u nog had kunnen opbouwen tot aan de pensioengerechtigde leeftijd indien u niet ziek geworden was.

 

EPB Onderwijs

03 November 2015
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015

Praktische Informatie

19 February 2018
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015

Organisatie

07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015

Social Media

Contact Us

Stichting EPB Aruba

Byronstraat 2-A, Oranjestad

Telefoon: +297 585 7780

Email: h.bosma@sepb.aw

Fax: +297 585 5982

Websitewww.epbaruba.com

Login Docenten

De Stichting Educacion Profesional Basico (SEPB) is de overkoepelende Stichting die het beheer en management van het lager beroepsonderwijs op Aruba voert.

De SEPB stelt zich ten doel om leerlingen, ongeacht hun geloofsovertuiging, zowel algemene vorming als specifieke beroepsvorming aan te bieden.

De Stichting heeft twee EPB-scholen, gevestigd in Oranjestad en San Nicolas.