Werktijden en Verlof

Inhoud:

1. inhalen of inhouden (bij te laat komen of afwezigheid)

2. no work no pay, bijv bij stakingen

3. vakantieregeling

4. bijzondere vrijstelling van dienst (BVVD)

5. zwangerschaps- en bevallingsverlof

 

 

1. Inhalen of inhouden

De visie van de SEPB is in samenspraak met de medewerkers als volgt vastgesteld: “Als EPB werken wij op professionele en innovatieve wijze aan de vorming van onze studenten, voor hun toekomst op de arbeidsmarkt”  

De twee belangrijkste kernpunten van de visie zijn:

 • de leerling staat centraal
 • we werken in een professionele cultuur 

Een visie wordt zichtbaar in de praktijk van alledag, dus in ons dagelijks werk. Dat betekent dat we ons allemaal aan bepaalde afspraken moeten houden, wil de school een veilige, rustige en stimulerende plek zijn waar leerlingen kunnen leren voor een goede toekomst.  

Professioneel werken betekent ook: op tijd op school zijn

Van docenten wordt verwacht dat ze een kwartier voor aanvang van de lessen op school zijn[1]. Hierdoor kan de schooldag op een geordende en rustige wijze van start gaan. Er is dan voldoende toezicht en er zijn geen groepen leerlingen onnodig op het plein die voor onrust zorgen, met alle negatieve gevolgen van dien voor de sfeer en veiligheid.  Een kleine groep leraren komt regelmatig te laat zonder dat daar een geldige reden voor is. Hoeveel te laat men komt, varieert van net op de aanvangstijd van de les tot bijna een heel lesuur. Dit zorgt voor irritatie (ook bij collega’s) en onrust bij de leerlingen, het veroorzaakt lesuitval en het zorgt ervoor dat leerlingen doelloos op het schoolterrein rondlopen. Dit is niet-professioneel gedrag. Tot nu toe kregen deze leraren ondanks hun ongeoorloofd verzuim hun salaris gewoon doorbetaald. Dat gaat veranderen.  

Er zijn twee opties bij te laat komen of verzuim om een andere reden:

 • In eerste instantie: u geeft een inhaalles aan de leerlingen, op indicatie van uw directie
 • In tweede instantie: de verzuimde tijd wordt inhouden op het salaris.

 

Waarom deze maatregel?

 De bedoeling er is om het gedrag van veelvuldige laatkomers en verzuimers te beinvloeden, zodat er meer rust en discipline op school zal zijn. We vragen ook van leerlingen om op tijd op school te zijn en het voorbeeldgedrag van docenten speelt hierbij een belangrijke rol. 

Hoe gaat het in de praktijk?Als u niet werkt, heeft u geen aanspraak op loon[2]. Dus als u te laat komt, heeft u voor die periode geen recht op salaris, tenzij u de tijd inhaalt. Vanaf nu wordt afwezigheid door de directie van school doorgegeven aan de salarisadministratie. Er wordt vanaf nu daadwerkelijk ingehouden, conform de navolgende procedure.

De procedure is als volgt:

 • indien u te laat of afwezig bent wordt dit geadministreerd door of namens de directie en met u gecommuniceerd
 • inhalen wordt door de directie bepaald;
 • als u vindt dat u een geldig reden voor uw afwezigheid heeft, kunt u dit aangeven bij de directeur  of adjunct-directeur organisatie van uw school, indien mogelijk voor aanvang van de les (bijvoorbeeld: u belt naar school);
 • als u binnen een jaar voor de 3e keer te laat komt wordt dat door de schooldirectie doorgegeven aan de SEPB en wordt er een lesuur ingehouden op uw salaris; Te laat betekent dat u minder dan een kwartier voor aanvang van uw les aanwezig bent.
 • als u meer dan de helft van een lesuur afwezig bent, wordt dat eveneens ofwel ingehaald ofwel doorgegeven zodat het lesuur ingehouden wordt op uw salaris

Geldt dat voor alle situaties? Nee, er zijn situaties waarin uw salaris doorbetaald wordt.

 1. Als u een geldige reden heeft, waardoor van u niet verwacht kon worden dat u op tijd op school bent. Bijvoorbeeld omdat u een calamiteit thuis heeft, of een onverwacht ziektegeval binnen uw gezin waarvoor u een en ander moet regelen. Wel vragen we u om de gemiste lestijd in te halen. Hierover kunt u contact opnemen met uw adjunct-directeur organisatie.
 2. Er zijn situaties, waar de medewerker niets ter voorkoming aan had kunnen doen en die zich onverwacht voordoen. Een voorbeeld daarvan is dat u onderweg een ongeval krijgt of autopech of dat er onaangekondigd  een wegafsluiting is. Drukte op de wegen is inmiddels geen onverwachte situatie meer te noemen. Hiermee kunt u dus rekening houden door ruim op tijd te vertrekken. Ook verslapen, hoe per ongeluk ook, is iets dat in alle redelijkheid voor uw eigen risico komt.

We hopen met deze maatregel bij te dragen aan meer orde en veiligheid op de scholen door het voorbeeldgedrag van docenten te stimuleren. We zijn overtuigd dat meer nadruk op de aanwezigheid van leraren goed is voor de leerlingen, alle leraren en op het onderwijsproces.  Voor onderwijsondersteundende personeelsleden gelden deze regels eveneens. Een belangrijk verschil is dat zij bij te laat komen de gemiste tijd gemakkelijker weer kunnen inhalen en het niet meteen om een heel lesuur gaat. Ook hier is altijd overleg met de leidinggevende nodig. En ook hier geldt: inhalen of inhouden. Alle medewerkers van de SEPB samen dragen de verantwoordelijkheid tot de vorming van EPB-leerlingen. SEPB / april 2008[1] Reglement van het Lager Beroepsonderwijs
[2] Burgerlijk Wetboek Aruba 1614b en Landsverordening Materieel Arbeidsrecht 16
 
 

2. no work no pay

In de arbeidsovereenkomst is afgesproken dat er een bepaald aantal uren gewerkt wordt en dat de werkgever daar een zeker salaris tegenover stelt. Als werknemer besluit om niet te komen werken (en er is geen sprake van ziekte, vakantie, compensatiedagen of overmacht), hoeft de werkgever niet door te betalen. Dat staat in de wet. Dit is het zogenaamde "No work, no pay"-principe. 

Bijvoorbeeld bij stakingen kan bovenstaande aan de orde zijn. Het Bestuur respecteert het recht om te staken. Bij een gereguleerde staking ontvangt de SEPB meestal een brief van de onderwijsvakbond SIMAR. Het principe is dan wel: No work no pay.

De directeuren houden bij wie er staken en zij noteren deze lesuren. Deze gegevens worden naar de SEPB gestuurd. Bij een vast aantal uren staking worden deze uren aangehouden. Bij een hele dag staking wordt het dienstrooster (is lesrooster) van de leerkracht aangehouden. (Indien 3 lesuren op die dag dan wordt dat aantal uren ingehouden, dit wordt aangegeven door de directies van de scholen). Deze uren worden zo spoedig mogelijk en in 1 keer ingehouden door de werkgever. 

 

3. Vakantieregeling

Medewerkers met lesgevende taken hebben de schoolvakanties vrij. Zij hebben daarnaast geen vakantiedagen om vrij te nemen als er school is.

 

Medewerkers die geen les geven, hebben vakantie volgens de ambtenarenregeling zoals beschreven in de Landsverordening Vakantie en Vrijstelling van Dienst Ambtenaren. De directeur dient toestemming te geven voor het opnemen van vakantiedagen. De vakanties dienen zoveel mogelijk in de schoolvakanties opgenomen te worden. De administratie van de vakantiedagen wordt op het SEPB-kantoor gedaan. 

De officiele vakantiedagen worden door de overheid vastgesteld. U kunt de vakantiedagen vinden op de link:http://www.ea.aw/pa/calender/vakantie-di-scol

 

4. Bijzondere vrijstelling van dienst

Als medewerker van de SEPB heeft u in bepaalde gevallen recht op een vrije dag buiten de vakanties om (Buitengewone Vrijstelling Van Dienst, hierna te noemen BVVD), al dan niet met behoud van salaris. BVVD wordt niet verleend als “de belangen van de dienst zich daartegen verzetten”.  

Eén en ander is geregeld in artikel 26, 27, 28, 29 en 30 van de Landsverordening Vakantie, Vakantie-uitkering en vrijstelling van dienst. Bovendien is er nog correspondentie van de overheid over de interpretatie van deze Landsverordening. Hierna vindt u een overzicht van de situaties, waarovoor u BVVD kunt aanvragen en welke procedure daarbij gevolgd moet worden.  

Recht op BVVD

De dagen die in aanmerking komen voor een aanvraag voor BVVD, zijn vastgelegd in artikel 26 van de Landsverordening Vakantie, Vakantie-uitkering en Vrijstelling van Dienst. Hieronder staat een overzicht van deze dagen, met de interpretatie van de Landsverordening. BVVD wordt alleen verleend indien de belangen van de dienst zich daartegen niet verzetten. 

De procedure voor het aanvragen van BVVD is als volgt:

 • In principe vraagt u BVVD altijd ruim van tevoren aan (minimaal twee weken voorafgaand aan datum waarop u het verlof wilt opnemen). U doet dit door het ‘Formulier voor het aanvragen van Buitengewone Vrijstelling van Dienst’ in te vullen . U kunt het formulier hier vinden.
 • U levert dit formulier, volledig ingevuld en ondertekend in bij uw directeur. Bij de aanvraag dient u ook bewijsstukken in te leveren, als formele onderbouwing van uw verzoek. In bepaalde gevallen is het niet mogelijk deze bewijsstukken direct in te leveren. Uw aanvraag kan dan al wel in behandeling worden genomen, u dient de bewijsstukken dan zo spoedig mogelijk na te sturen.
 • Uw directeur bekijkt de aanvraag en adviseert het kantoor van de SEPB of de dienst toelaat dat uw verzoek wordt ingewilligd. Dit gebeurt binnen maximaal 3 werkdagen na het indienen van uw verzoek. Mocht de leidinggevende een negatief advies geven, dan zal hij of zij u daar persoonlijk over informeren, met redenen omkleed.
 • Nadat de aanvraag met het advies van de leidinggevende binnenkomt op het kantoor van de SEPB, wordt deze in behandeling genomen. Binnen maximaal 3 werkdagen wordt door de directeur van de SEPB een besluit genomen over de toekenning van de BVVD aanvraag, en of de aanvraag wordt toegekend met behoud van salaris. De directeur is hiertoe gemachtigd door het bestuur van de Stichting EPB (als zijnde het Bevoegd Gezag). Indien de directeur van mening is, dat het hier gaat om een aanvraag die buiten de reguliere afspraken valt, kan hij besluiten de aanvraag voor te leggen aan het bestuur. Op dat moment wordt de reactietijd op het verzoek verlengd met nog eens 3 werkdagen.
 • Het door de directeur ondertekende formulier, met daarop de beslissing over de aanvraag voor BVVD, wordt via interne post naar de school gestuurd, en aan u teruggegeven via de directeur. Indien u vragen heeft over de genomen beslissing, kunt u contact opnemen met het kantoor van de SEPB.

Het toekennen van BVVD 

U heeft altijd het recht om een aanvraag tot BVVD in te dienen. Als organisatie zullen wij uw aanvraag zo spoedig mogelijk afhandelen en waar mogelijk rekening houden met uw persoonlijke omstandigheden. Hierbij blijft echter wel voorop staan, dat wij ons moeten houden aan de wettelijke kaders en dat het onderwijs- en dienstbelang altijd zal worden meegewogen.  

In het belang van de leerlingen, uw collega’s en de organisatie, vragen wij u uw aanvraag voor BVVD zo vroeg mogelijk in te dienen (2 weken vooraf). Dat maakt ook het zoeken naar oplossingen (zoals eventueel het regelen van vervanging of het verschuiven van lessen)  eenvoudiger. Formeel is het zo dat te laat ingediende verzoeken niet in behandeling worden genomen. Hierbij wordt een uitzondering gemaakt voor gevallen waarin het niet mogelijk was om de aanvraag tijdig in te dienen (zoals bijvoorbeeld bij overlijden of noodzaak voor acuut zorgverlof).

Interpretatie & toelichting artikel 26 van de Landsverordening vakantie en vrijstelling van dienst ambtenaren:  

Artikel 26, lid 1, onderdeel I sub:

 1. (a) op de dag van zijn ondertrouw: één werkdag. Er wordt BVVD verleend op de dag van ondertrouw, het recht op BVVD kan niet op een andere dag worden opgenomen;
 2. (b) Bij zijn huwelijk: vier werkdagen. Deze dagen worden aaneengesloten opgenomen, waarvan één dag de huwelijksdag moet zijn. Voor wat betreft het hierin genoemde huwelijk is bepaald dat hieronder het burgerlijk huwelijk dient te worden verstaan. De dagen voorafgaande aan of aansluitende op de huwelijksdag, die schoolvakantiedagenzijn, tellen mede bij het vaststellen van het aantal dagen. Als de huwelijksdag in de grote vakantie valt, dan verliest de werknemer het recht op het opnemen van deze dagen;
 3. (c) Op de dag van het huwelijk van bloed- en aanverwanten in de eerste, tweede en derde graad. Het doel van deze BVVD-dag is om de gebeurtenis bij te wonen. Zie schema onderaan.
 4. (d) Bij bevalling van echtgenote: twee werkdagen. Deze twee werkdagen kunnen aaneengesloten of gesplitst worden opgenomen bij bevalling en/of ontslag uit hospitaal. Een van deze dagen kan gebruikt worden om het kind in te schrijven bij het Bureau Burgerlijke Stand en Bevolking. Een redelijke termijn voor opneming van deze dagen is: 7 dagen na bevalling;
 5. (e) Op de dag van kerkelijke bevestiging en Eerste Heilige Communie en op die van echtgenote, kinderen, stief- of pleegkinderen: Dit betreft onder meer het doen van de Eerste Heilige Communie voor Katholieken. Hieronder kan echter ook een kerkelijke bevestiging vallen voor andere geloven zoals:  belijdenis van Protestanten, en andere vormen zoals die gelden voor Mohammedanen, Evangelisten, Jehova-getuige etc.
 6. (f)Op de dag van herdenking van zijn 25-, 30-, 35-, en 40- jarig ambtsjubileum: 1 Als deze dag de hele dag op school wordt gevierd, dan wordt u de dag eerder of de dag daarna vrij verleend. 2. Wordt er niet gevierd, dan wordt op de dag van herdenking vrij verleend. 3. Als deze dag pas achteraf bekend wordt, dan wordt eenzelfde gedragslijn gehanteerd als voor 1 en 2; Indien deze dag in de vakantie valt, kan die dag in de eerste 2 weken na de vakantie opgenomen worden. 
 7. (g)Op de dag van herdenking van 25- en 40-jarig - huwelijksjubileum: Deze BVVD-dag kan alleen worden opgenomen op de dag van herdenking en niet op de dag waarop het feest wordt gevierd; 
 8. (h) Op de dag van herdenking van 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders, stief-, schoon-, pleeg- of grootouders: Deze BVVD-dag kan alleen worden opgenomen op de dag van herdenking en niet op de dag waarop het feest wordt gevierd;
 9. (I)Bij ernstige ziekte van echtgenote, ouders, stief-, schoon- of pleegouders, kinderen, stief- of pleegkinderen: ten hoogste vijftien dagen: Het betreft hier 15 kalenderdagen. Per ziektegeval dient de BVVD worden aangevraagd, en beslist het bevoegd gezag over toekenning. Uitsluitend in gevallen door middel van een verklaring van de dokter/specialist, waarbij de patiënt (e) zich in een zodanige ernstig ziekte toestand bevindt dat voor zijn/haar leven wordt of kan worden gevreesd;
 10. (j) Bij overlijden van echtgenoten, ouders, stief-, schoon- of pleegouders, kinderen, stief- of pleegkinderen: twee werkdagen: Het betreft hier 2 werkdagen, die kunnen worden opgenomen tot en met één dag na de begrafenis;
 11. (k) Bij overlijden van grootouders, huisgenoten en bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad: een werkdag. Zie schema onderaan.
 12. (l) Op de dag voor en op de dagen waarop een examen ter verkrijging van een wettelijk erkend diploma wordt afgelegd: twee werkdagen; De betekenis van een wettelijk erkend diploma is: een diploma dat gebaseerd is op een Nederlandse of Arubaanse regeling. De interpretatie van ‘op de dag voor’ is: de dag voor het schriftelijk examen of de dag voor het mondeling examen. Indien een examen wordt afgelegd op maandag, vervalt de dag    daarvoor. In geval van IPA en de Universiteit, waar alle tentamens onderdeel van het examen uitmaken, is besloten dat u slechts recht heeft op één dag. Dit gezien het feit dat de dienst het niet toelaat dat er voor een grote hoeveelheid tentamens twee dagen per examen wordt opgenomen.

 Artikel 26, Onderdeel II. 

 1. (a) Twee dagen bij verhuizingvan oordeel dat de ongehuwde evenals de gehuwde over huishouding beschikt. Allebei hebben recht op 2 verhuisdagen. Een bewijsstuk moet worden overgelegd van het Bureau Burgerlijke Stand en Bevolking, waarin opgave van de adreswijziging op één van de 2 dagen is vermeld.
 2. (b) Bij verhuizing naar een ander eiland (land) heeft betrokkene recht op 2 verhuisdagen. Men moet wel aantonen dat hij/zij een benoeming heeft op dat ander eiland (land).

Artikel 26, Onderdeel III: 

Sub a.: 
Voor het bijwonen van vergaderingen of zittingen van of voor het verrichten van werkzaamheden bv.: S.E.R., Raad van Toezicht en Advies, Pensioenfonds (commissaris). 

Sub b.: “voor het voldoen aan een wettelijke verplichting”: hierop kan aanspraak maken:           

1. Hij die voor een rechter moet verschijnen om zich te verantwoorden.           

2. Hij die als getuige voor een rechter moet verschijnen. 

Lid 2.: “lid van een van de vertegenwoordigende lichamen in de Nederlandse Antillen”: De personen die hierop aanspraak kunnen maken zijn bv. de leden van het Samenwerkingsverbond. 

Lid 3.: “voor het bijwonen van vergaderingen van statutaire organen van verenigingen van ambtenaren.....enz.”, betreft uitsluitend vakbondsleden.  

Artikel 29 

Wegens zeer bijzondere omstandigheden kan op schriftelijk verzoek van de medewerker (bezoldigd) vrijstelling van dienst worden verleend als het bevoegd gezag oordeelt dat daartoe aanleiding bestaat. Deze vrijstelling wordt verleend voor de duur van ten hoogste drie maanden en kan geheel of gedeeltelijk in het buitenland worden doorgebracht. Gedurende de eerste maand van een vrijstelling cf artikel 29, bestaat er aanspraak op 100% van het inkomen. Daarna wordt dit 50%. Het bevoegd gezag kan een toegekend verlof dat langer is dan 30 dagen inkorten tot 30 dagen als het dienstbelang dit dringend vereist.  

Artikel 30 

Wegens zeer bijzondere omstandigheden kan op schriftelijk verzoek van de medewerker  vrijstelling van dienst zonder behoud van inkomen worden verleend als het bevoegd gezag oordeelt dat daartoe aanleiding bestaat. Deze vrijstelling wordt verleend voor de duur van ten hoogste vijf jaren en kan geheel of gedeeltelijk in het buitenland worden doorgebracht.Het bevoegd gezag kan een toegekend verlof dat langer is dan 3 maanden inkorten tot 3 maanden als het dienstbelang dit dringend vereist. 

Aanvullend

Buitengewone vrijstelling van dienst t.b.v. het onderwijspersoneel i.v.m. operatie kind: Een lid van het onderwijspersoneel wier schoolvakanties bij ministeriële-regeling vooraf worden vastgesteld, op de dag dat één of meer van die kinderen in de operatiekamer van het ziekenhuis geopereerd dient/dienen te worden, onder de volgende bepalingen en voorwaarden, met toepassing van artikel 29, lid 1 van de Landsverordening vakantie en vrijstelling van dienst ambtenaren, één dag vrijstelling van dienst ambtenaren wegens bijzondere omstandigheden met behoud van vol inkomen te verlenen.

Bepalingen/voorwaarden:

 

 1. Het betrokken kind mag niet ouder zijn dan 14 jaar, met dien verstande echter dan in zeer bijzondere gevallen (b.v. gehandicapte kinderen) ook bij een hogere leeftijd  b.v.v.d. kan worden verleend, uitsluitend indien de Minister van Onderwijs van oordeel is dat daartoe aanleiding bestaat.
 2. Wanneer beide ouders (vader en moeder) tot het onderwijspersoneel - wiens schoolvakanties bij ministeriële-regeling vooraf worden vastgesteld - behoren, kan slechts aan één van hen b.v.v.d. worden verleend op de operatiedag.
 3. Deze vrijstelling van dienst dient - acute gevallen uitgezonderd - vooraf te worden aangevraagd onder overlegging van een verklaring van de behandelende geneesheer waaruit het volgende moet blijken:a. de datum van operatie;b. dat de operatie in de operatiekamer van het ziekenhuis geschiedt;c. dat opvang en/of begeleiding van het kind noodzakelijk is. 

 

5. Zwangerschaps- en bevallingsverlof

Zwangerschaps- en bevallingsverlof wordt op aanvraag van de medewerkster verleend, met behoud van bezoldiging, voor de duur van 6 weken voor tot 6 weken na de dag van bevalling.

1. Aanvraag

De zwangere vrouwelijke medewerker dient bij het bestuur een schriftelijk verzoek in voor zwangerschap- en bevallingsverlof. Dit dient uiterlijk 10 weken voor de gewenste ingangsdatum van het verlof gedaan te zijn. Bij de aanvraag hoort een schriftelijke verklaring van een wettelijk erkende geneeskundige of verloskundige inzake de vermoedelijke datum van de bevalling (uitgerekende datum).

Belangrijk: De definitieve einddatum van het verlof wordt vastgesteld nadat u (of uw partner) de bevalling heeft gemeld bij het bestuurskantoor. Vergeet dus niet om dit (binnen 3 dagen) even door te geven.

2. Ingang van het verlof

Het zwangerschapsverlof geldt voor een periode van 6 weken vóór de vermoedelijke bevallingsdatum, het bevallingsverlof geldt voor de periode van 6 weken na de feitelijke bevallingsdatum.

Indien de vrouw dat wenst, kan zij het bestuur verzoeken om de eerste 2 weken de periode aan zwangerschapsverlof voorafgaand aan de vermoedelijke bevallingsdatum door te mogen werken. Zij werkt dan door tot 4 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum. De periode dat de vrouw heeft doorgewerkt tussen de 6 en 4 weken voorafgaand aan de vermoedelijke bevallingsdatum, kan dan worden genoten aansluitend aan de 6 weken bevallingsverlof. Eventueel parttime doorwerken is niet toegestaan.

 • voorbeeld: de vermoedelijke bevallingsdatum is 1 juli. Het zwangerschapsverlof zou op 20 mei ingaan (6 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum). Mevrouw voelt zich fysiek in staat om nog door te werken en werkt in overleg met het bestuur 1 week (5 dagen) door. Mevrouw kan deze week opnemen aansluitend aan haar bevallingsverlof. Zij heeft dan recht op in totaal 7 weken bevallingsverlof (6 weken + deze 1 week).

Indien mevrouw onverhoopt ziek is (ongeacht welke oorzaak) voor de afgesproken periode van doorwerken, wordt het zwangerschapsverlof geacht te zijn ingegaan 6 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum. Als mevr ziek wordt tijdens het doorwerken, gaat het verlof in op de dag van ziekmelding (ongeacht welke oorzaak de ziekmelding heeft).

 • voorbeeld: gegevens idem eerder voorbeeld. Mevrouw heeft afgesproken 1 week langer door te werken (dan 6 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum). Na 3 dagen meldt zij zich ziek. Vanaf dat moment gaat haar verlof in. Zij heeft na de bevalling recht op 3 extra dagen (geen 5) verlof.

Opmerking: het doorwerken is op eigen risico van de vrouw. Het is daarom aan te bevelen dit met de arts of verloskundige te overleggen.

3 Duur van het verlof bij een bevalling vóór de uitgerekende datum: 2 mogelijkheden:

* Mevrouw bevalt 6 weken of langer voor de vermoedelijke bevallingsdatum: Het bevallingsverlof begint op de dag na de bevalling en duurt in totaal 12 weken. De niet genoten 6 weken zwangerschapsverlof worden bij het bevallingsverlof opgeteld.

* Mevrouw bevalt minder dan 6 weken voor de uitgerekende datum: Het bevallingsverlof gaat in op de dag na de bevalling. Het bevallingsverlof duurt in totaal 12 weken minus het aantal weken dat reeds is genoten aan zwangerschapsverlof. De niet genoten dagen aan zwangerschapsverlof als gevolg van een bevalling voor de uitgerekend datum worden dus aan het bevallingsverlof toegevoegd. In totaal duurt het verlof 12 weken (eventueel vermeerderd met feitelijk langer doorgewerkte dagen tussen 6 en 4 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum).

 • voorbeeld: de vermoedelijke datum van bevalling is 1 juli. De vrouw is op 20 mei met zwangerschapsverlof gegaan (6 weken ervoor). Mevrouw bevalt op 16 juni. Haar bevallingsverlof gaat in op 17 juni en loopt door t/m 12 augustus (8 weken na 17 juni). Mevrouw heeft immers van 20 ei t/m 16 juni inmiddels 4 weken zwangerschapsverlof genoten. 12-4=8 weken bevallingsverlof.

4. Duur van het verlof bij een bevalling na de uitgerekende datum

Indien mevrouw bevalt na de uitgerekende datum van bevalling, duurt het zwangerschapsverlof langer. Na de bevalling heeft mevrouw altijd recht op 6 weken bevallingsverlof, eventueel vermeerder met de dagen uit de doorwerkperiode.

 • voorbeeld: de vermoedelijke bevallingsdatum is 1 juli. Mevrouw is op 20 mei met verlof gegaan (6 weken voor 1 juli). De bevalling is op 8 juli. Haar zwangerschapsverlof wordt dan verlengd met een week. Daarnaast heeft mevrouw recht op 6 weken bevallingsverlof na de datum van 8 juli.

5.  Hervatting na afloop van het bevallingsverlof

Indien u arbeidsongeschikt ben wegen ziekte geldt de reguliere ziekmeldingsprocedure. Indien u niet kunt werken op de dag dat u zou moeten beginnen, meldt u zich bij de SVb en uiteraard bij uw leidinggevende.

Indien u om andere reden niet kunt hervatten, bijvoorbeeld omdat uw kindje ziek is, kunt u bijzondere vrijstelling van dienst aanvragen bij het bestuur. Het is altijd goed om eerst met uw leidinggevende te overleggen en afspraken te maken.

6. Zwangerschaps- en bevallingsverlof en feestdagen, ATV-dagen, BVVD en schoolvakanties

Feestdagen: als er feestdagen in de zwangerschaps-/bevallingsverlof-periode zijn, kunnen deze NIET extra geclaimd worden.

ATV-dagen: als er collectieve ATV-dagen in de verlofperiode vallen, kunnen deze aansluitend op het reguliere bevallingsverlof opgenomen worden.

BVVD: als er BVVD-dagen in de verlofperiode vallen (art 26 LVVDA, bijzondere omstandigheden), worden deze dagen in mindering gebracht op het zwangerschaps- en bevallingsverlof. U kunt deze dagen dus NIET na het verlof claimen.

Schoolvakanties: vakantiedagen van onderwijspersoneel die in de zwangerschaps-/bevallingsperiode vallen, komen NIET voor toekenning van additionele vervangende vrije vakantiedagen op een later tijdstip in aanmerking.

 

 

6. Compensatiedagen

Indien een docent arbeidsongeschikt is (geweest) tijdens een vastgetelde schoolvakantie (dus: ziekgemeld bij SVb), kan hij/zij een aanvraag indienen om de niet-genoten vakantiedagen toe te kennen als compensatiedagen. U kunt deze (niet-genoten vakantie)dagen dus op een later moment opnemen. Dit gebeurt altijd met toestemming van de schooldirectie en aangesloten aan een vastgestelde vakantie.

stap 1: aanvragen toekenning compensatiedagen

 • U vult het aanvraagformulier compensatiedagen (formulier nr. 1) in en levert dit in bij SEPB. U kunt binnen een periode van twee kalenderjaren (na de laatste dag waarvoor u de aanvraag doet) deze compensatiedagen aanvragen. Daarna vervallen uw rechten.
 • De directeur SEPB neemt een besluit over toekenning van compensatiedagen, binnen 15 dagen. De directeur is hiertoe gemachtigd door het bestuur van de Stichting EPB (het bevoegd gezag). Indien de directeur van mening is dat het om een aanvraag gaat buiten de reguliere afspraken, kan de aanvraag alsnog aan het bestuur voorgelegd worden. Het kan zijn dan het dan enkele dagen langer duurt (3 werkdagen).
 • u ontvangt een schriftelijke beschikking van de SEPB waarop het aantal toegekende compensatiedagen staat.
 • resultaat: u heeft een beschikking die vermeldt hoeveel compensatiedagen aan u zijn toegekend.

stap 2: opnemen van toegekende compensatiedagen

 • Opnameverzoeken doet u d.m.v. het formulier toegekende compensatiedagen (formulier nr. 2), tenminste 2 weken voor de gevraagde datum van opname.
 • U bespreekt uw aanvraag met de schooldirecteur, die in overleg met de unitmanager beoordeelt "of de dienst het toelaat". De schooldireceteur adviseert SEPB hierover.
 • Met instemming en handtekening van de schooldirecteur, stuurt u het ingevulde en getekende formulier naar SEPB.
 • Indien uw schooldirecteur een negatief advies geeft, geeft hij of zij dit aan op het formulier. Het formulier wordt in dat geval niet naar de SEPB gestuurd.
 • Compensatiedagen worden altijd direct aansluitend aan een vastgestelde schoolvakantie (of feestdag / ATV-dag) opgenomen.
 • De directeur SEPB neemt het besluit over opname van compensatiedagen, zij is hiertoe gemachtigd door het bestuur. Dit duurt maximaal 3 werkdagen. Bij buitengewone aanvragen kan de aanvraag alsnog voorgelegd worden aan het bestuur, dan wordt de termijn enkele dagen langer.
 • Indien u meer dan 10 compensatiedagen heeft, dient er een planning gemaakt te worden voor opname van de dagen in overleg met de directeur, de unitmanager en de staffunctionaris P&O. Deze planning strekt zich uit over een periode van maximaal twee schooljaren. Uit dit plan wordt duidelijk hoe en wanneer de dagen worden opgenomen en indien er noodzakelijkerwijs t.b.v. het leerproces tot verzilvering van een deel van de dagen moet worden overgegaan.
 • De beslissing van het bestuur wordt op het formulier aangegeven, waarna het formulier per interne post of per fax aan school geretourneerd wordt. Daarna ontvangt u het formulier via uw directie.

7. Taakuren

De leerkracht geeft onderwijs en verricht de daaruit voortvloeiende werkzaamheden, alsmede de algemene en bijzondere taken die hem worden opgedragen (LBO-reglement artikel 8-1). Behalve de lesgevende taak, zijn er vele werkzaamheden te doen om een onderwijsorganisatie goed te doen functioneren. Een aantal taken worden verdeeld onder de docenten en degene die een bepaalde taak doet gedurende het schooljaar, krijgt daarvoor tijd beschikbaar, dit zijn de "taakuren".

Voor EPB-docenten bestaat een fulltime rooster uit 32 uren. Het werkrooster kan bestaan uit:

 • Lesuren: hierbij gaat het om het verzorgen van lessen (45 min) met de nodige voorbereidende en bijkomende werkzaamheden (30 min). Een "lesuur" is goed voor 1 uur en 15 minuten (1,25 klokuur).
 • Taakuren: dit zijn de niet-lesgebonden uren, waarin schooltaken worden verricht. We gaan er bij vaste taken van uit dat de docent voor het hele schooljaar de taak uitvoert. Een taakuur is net als een lesuur 1,25 klokuur groot. Taakuren zijn ingeroosterd en de taken worden dus (in ieder geval de 45 minuten ervan) op school uitgevoerd. Voorbeelden van taakuren zijn: mentoruur, vakgroepcoordinator, unitcoordinator, stagecoordinator, systeembeheerder, inkoop horeca, remedial teacher, bibliotheek

 

 

EPB Onderwijs

03 November 2015
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015

Praktische Informatie

19 February 2018
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015

Organisatie

07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015

Social Media

Contact Us

Stichting EPB Aruba

Byronstraat 2-A, Oranjestad

Telefoon: +297 585 7780

Email: h.bosma@sepb.aw

Fax: +297 585 5982

Websitewww.epbaruba.com

Login Docenten

De Stichting Educacion Profesional Basico (SEPB) is de overkoepelende Stichting die het beheer en management van het lager beroepsonderwijs op Aruba voert.

De SEPB stelt zich ten doel om leerlingen, ongeacht hun geloofsovertuiging, zowel algemene vorming als specifieke beroepsvorming aan te bieden.

De Stichting heeft twee EPB-scholen, gevestigd in Oranjestad en San Nicolas.