Schoolregels

Voor de goede orde.....

In het het "Reglement voor het Lager Beroepsonderwijs", het LBO-reglement staan regels waaraan medewerkers en leerlingen zich moeten houden. De volgende artikelen zijn voor leerlingen met name van belang:

 

 #7. Disciplinaire maatregelen ten aanzien van de leerlingen

Artikel 33

 1. Het is de leerkracht niet toegestaan een leerling lichamelijk en/of geestelijk te tuchtigen.
 2. Het is toegestaan een leerling bij wijze van straf te verplichten gedurende de pauzes en in de voor hem lesvrije uren binnen te houden.
 3. Het is toegestaan een leerling bij wijze van straf te verplichten na het einde van de laatste lessen op school te laten verblijven onder toezicht van een leerkracht. De ouders dienen hierover schriftelijk of mondeling te worden ingelicht. 

Artikel 34 

 1. Het is de leerkracht toegestaan bij wijze van straf aan een leerling die bij hem lessen volgt, extra werk op te geven, dat thuis moet worden verricht.
 2. Het extra werk dient uit pedagogisch en didactisch oogpunt verantwoord te zijn en te zijn gericht op verbetering van het gedrag van de leerling.
 3. De directeur is bevoegd een door een leerkracht opgelegde straf, na overleg met de betrokken leerkracht, te wijzigen c.q. op te heffen. 

Artikel 35 

 1. De directie kan behoorlijk gemotiveerd besluiten tot schorsing van een leerling voor ten hoogste drie werkdagen. De directeur stelt het bevoegd gezag, middels het kantoor van de S.E.P.B. hiervan onverwijld schriftelijk in kennis. Een leerling wordt niet geschorst in de periode, dat hij moet deelnemen aan een centraal proefwerk, schoolonderzoek of schriftelijk examen.
 2. De directeur kan bij het bevoegd gezag een leerling ter verwijdering voordragen, wanneer blijkt dat de leerling een slecht voorbeeld voor zijn medeleerlingen is, voor schorsing ongevoelig is of  zich schuldig maakt aan een zeer ernstige overtreding of onbetamelijkheid. Deze schorsingsperiode voorafgaand aan het besluit van het bevoegd gezag duurt ten hoogste 7 werkdagen. Onder zeer ernstige overtredingen wordt onder meer verstaan:
  • het plegen van ongewenste intimiteiten;
  • het (seksueel) intimideren van medeleerlingen, leerkrachten of het overige personeel;
  • het gebruiken van lichamelijk geweld tegen medeleerlingen, leerkrachten of het overige personeel;
  • het onheus bejegenen en/of bedreigen van medeleerlingen, leerkrachten of  het overige personeel door ongepast taalgebruik.
 3. Het is niet toegestaan om wapens -daaronder medebegrepen speelgoedwapens- of andere voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden mee naar school te brengen dan wel te gebruiken op het schoolterrein. Indien een leerling hierop betrapt wordt, wordt de betreffende leerling bij het bevoegd gezag voorgedragen en kan zij direct overgaan tot definitieve verwijdering.
 4. Het is niet toegestaan om te vechten op school dan wel deel te nemen aan vechtpartijen. Indien een leerling bij herhaling geschorst wordt hiervoor, wordt de leerling bij het bevoegd gezag voorgedragen en kan het bestuur overgaan tot definitieve verwijdering.
 5. Indien een leerling zich schuldig maakt aan het gebruiken van excessief geweld op het schoolterrein, wordt de betreffende leerling bij het bevoegd gezag voorgedragen en kan zij direct overgaan tot definitieve verwijdering.
 6. In de gevallen, genoemd in het tweede, derde, vierde en vijfde lid, vindt verwijdering plaats, nadat de leerling (indien het geval hij minderjarig in het bijzijn van zijn ouder(s)/verzorger(s)) in de gelegenheid is gesteld hierover te worden gehoord door een directielid. 
 7. Over definitieve verwijdering wordt beslist door het bevoegd gezag, de directie van de school gehoord. 
 8. Van een definitieve verwijdering stelt het bevoegd gezag de ouders alsmede de inspecteur onverwijld schriftelijk in kennis met opgave van de redenen die tot de verwijdering hebben geleid. 

Artikel 36 

 1. Het is niet toegestaan pornografische afbeeldingen, in welke vorm dan ook, in het bezit te hebben dan wel te verspreiden of te verkopen. Indien een leerling bij herhaling geschorst wordt voor het in bezit hebben van pornografische afbeeldingen, wordt de leerling bij het bevoegd gezag voorgedragen en kan het bestuur overgaan tot verwijdering.
 2. Indien een leerling zich schuldig maakt aan het verspreiden of verkopen van pornografische afbeeldingen, wordt de betreffende leerling bij het bevoegd gezag voorgedragen en kan zij direct overgaan tot definitieve verwijdering.

(einde van de regels uit het LBO-reglement)

 

++++++++++++

Daarnaast zijn op zowel EPB Oranejstad als EPB Pariba verschillende schoolafspraken die voor leerlingen en leraren gelden. Aan het  begin van het schooljaar worden de regels besproken en meegegeven aan de leerlingen. 

Boekentas: De boeken ontvang je van school. Om te zorgen dat de boeken niet beschadigen, is het gebruik van een koffertje verplicht (EPB Oranjestad: een stevige leren boekentas is ook toegestaan).

Te laat: Leerlingen moeten voor de 2e bel in het lokaal aanwezig zijn.

Op het terrein blijven: Gedurende lestijden mogen leerlingen het terrein niet verlaten.

Verzuim: Het bijwonen van de lessen is verplicht. Als je lessen gemist hebt, moet je een doktersbrief meenemen naar school, of je ouders komen langs om een uitleg te geven. Dit geldt ook voor CP's. Zonder doktersbrief of toelichting van de ouders, kun je het CP niet herkansen.

Uitgestuurd: Als een leerling zich niet aan de regels van de docent houdt, instructies niet opvolgt of/en de les verstoort, kan de docent besluiten de leerling te verwijderen uit de les. De leerling meldt zich met de uitstuurbrief bij de jaarlaagcoördinator.

Uniform: Op EPB is het dragen van een uniform verplicht. Het bestaat uit een polo met logo, een nette spijkerbroek en dichte schoenen. De kleding dient schoon te zijn. Een petje of ander hoofddeksel is in de klas niet toegestaan.

Carnet: Ieder jaar wordt een carnet (pasje) gemaakt van iedere leerling. Zonder dit carnet heb je geen toegang tot de lessen. Het moet zichtbaar gedragen worden.

Schade: Respecteer andermans spullen. Als je schade veroorzaakt aan materiaal van school, van andere leerlingen, van leraren of andere personeelsleden, moet je de schade betalen (of je ouders). Bij ernstige schade aan materialen (inclusief diefstal), kan er tevens een schorsingsmaatregel genomen worden. Neem geen waardevolle spullen mee naar school die beschadigd kunnen raken. Hiervoor ben je zelf verantwoordelijk.

Onzedelijk gedrag: Op het schoolterrein is het niet toegestaan te kussen, omhelzen of zich op andere wijze onzedelijk of aanstootgevend te gedragen.

Gedrag: Op school wordt verwacht dat de leerling zich correct gedraagt en de lessen niet stoort. Dit betekent ook respect hebben voor de docenten en de instructies opvolgen van iedere docent.

Iedere vorm van geweld is verboden en wordt bestraft.

Gebruik, bezit van en handel in drugs in streng verboden. Hierop kan gecontroleerd worden. Bij constatering van drugsbezit of -handel kan dit leiden tot verwijdering van school.

Het betreden van de WC-ruimten van het andere geslacht levert drie dagen schorsing op.

Op het hele schoolterrein mag niet gerookt worden.

Cameratoezicht: Op EPB Oranjestad en EPB Pariba lokatie San Nicolaas is cameratoezicht aanwezig. In geval van strafbare feiten kunnen beelden aan de politie worden overgedragen.

Electrische apparatuur: Gebruik van (eigen) electrisch apparatuur (zoals I-pod, telefoon) in de klas is niet toegestaan. Bij overtreding van deze regel kan de docent de apparatuur van de leerling afnemen.

EPB Onderwijs

03 November 2015
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015

Praktische Informatie

19 February 2018
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015

Organisatie

07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015

Social Media

Contact Us

Stichting EPB Aruba

Byronstraat 2-A, Oranjestad

Telefoon: +297 585 7780

Email: h.bosma@sepb.aw

Fax: +297 585 5982

Websitewww.epbaruba.com

Login Docenten

De Stichting Educacion Profesional Basico (SEPB) is de overkoepelende Stichting die het beheer en management van het lager beroepsonderwijs op Aruba voert.

De SEPB stelt zich ten doel om leerlingen, ongeacht hun geloofsovertuiging, zowel algemene vorming als specifieke beroepsvorming aan te bieden.

De Stichting heeft twee EPB-scholen, gevestigd in Oranjestad en San Nicolas.