LBO-Reglement

 

In het het "Reglement voor het Lager Beroepsonderwijs", het LBO-reglement staan regels waaraan medewerkers en leerlingen zich moeten houden. De volgende artikelen zijn voor leerlingen met name van belang:

 

 #7. Disciplinaire maatregelen ten aanzien van de leerlingen

Artikel 33

 1. Het is de leerkracht niet toegestaan een leerling lichamelijk en/of geestelijk te tuchtigen.
 2. Het is toegestaan een leerling bij wijze van straf te verplichten gedurende de pauzes en in de voor hem lesvrije uren binnen te houden.
 3. Het is toegestaan een leerling bij wijze van straf te verplichten na het einde van de laatste lessen op school te laten verblijven onder toezicht van een leerkracht. De ouders dienen hierover schriftelijk of mondeling te worden ingelicht. 

Artikel 34 

 1. Het is de leerkracht toegestaan bij wijze van straf aan een leerling die bij hem lessen volgt, extra werk op te geven, dat thuis moet worden verricht.
 2. Het extra werk dient uit pedagogisch en didactisch oogpunt verantwoord te zijn en te zijn gericht op verbetering van het gedrag van de leerling.
 3. De directeur is bevoegd een door een leerkracht opgelegde straf, na overleg met de betrokken leerkracht, te wijzigen c.q. op te heffen. 

Artikel 35 

 1. De directie kan behoorlijk gemotiveerd besluiten tot schorsing van een leerling voor ten hoogste drie werkdagen. De directeur stelt het bevoegd gezag, middels het kantoor van de S.E.P.B. hiervan onverwijld schriftelijk in kennis. Een leerling wordt niet geschorst in de periode, dat hij moet deelnemen aan een centraal proefwerk, schoolonderzoek of schriftelijk examen.
 2. De directeur kan bij het bevoegd gezag een leerling ter verwijdering voordragen, wanneer blijkt dat de leerling een slecht voorbeeld voor zijn medeleerlingen is, voor schorsing ongevoelig is of  zich schuldig maakt aan een zeer ernstige overtreding of onbetamelijkheid. Deze schorsingsperiode voorafgaand aan het besluit van het bevoegd gezag duurt ten hoogste 7 werkdagen. Onder zeer ernstige overtredingen wordt onder meer verstaan:
  • het plegen van ongewenste intimiteiten;
  • het (seksueel) intimideren van medeleerlingen, leerkrachten of het overige personeel;
  • het gebruiken van lichamelijk geweld tegen medeleerlingen, leerkrachten of het overige personeel;
  • het onheus bejegenen en/of bedreigen van medeleerlingen, leerkrachten of  het overige personeel door ongepast taalgebruik.
 3. Het is niet toegestaan om wapens -daaronder medebegrepen speelgoedwapens- of andere voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden mee naar school te brengen dan wel te gebruiken op het schoolterrein. Indien een leerling hierop betrapt wordt, wordt de betreffende leerling bij het bevoegd gezag voorgedragen en kan zij direct overgaan tot definitieve verwijdering.
 4. Het is niet toegestaan om te vechten op school dan wel deel te nemen aan vechtpartijen. Indien een leerling bij herhaling geschorst wordt hiervoor, wordt de leerling bij het bevoegd gezag voorgedragen en kan het bestuur overgaan tot definitieve verwijdering.
 5. Indien een leerling zich schuldig maakt aan het gebruiken van excessief geweld op het schoolterrein, wordt de betreffende leerling bij het bevoegd gezag voorgedragen en kan zij direct overgaan tot definitieve verwijdering.
 6. In de gevallen, genoemd in het tweede, derde, vierde en vijfde lid, vindt verwijdering plaats, nadat de leerling (indien het geval hij minderjarig in het bijzijn van zijn ouder(s)/verzorger(s)) in de gelegenheid is gesteld hierover te worden gehoord door een directielid. 
 7. Over definitieve verwijdering wordt beslist door het bevoegd gezag, de directie van de school gehoord. 
 8. Van een definitieve verwijdering stelt het bevoegd gezag de ouders alsmede de inspecteur onverwijld schriftelijk in kennis met opgave van de redenen die tot de verwijdering hebben geleid. 

Artikel 36 

 1. Het is niet toegestaan pornografische afbeeldingen, in welke vorm dan ook, in het bezit te hebben dan wel te verspreiden of te verkopen. Indien een leerling bij herhaling geschorst wordt voor het in bezit hebben van pornografische afbeeldingen, wordt de leerling bij het bevoegd gezag voorgedragen en kan het bestuur overgaan tot verwijdering.
 2. Indien een leerling zich schuldig maakt aan het verspreiden of verkopen van pornografische afbeeldingen, wordt de betreffende leerling bij het bevoegd gezag voorgedragen en kan zij direct overgaan tot definitieve verwijdering.

 

#8. Bescherming van de gezondheid.Artikel 38 

 1. Indien vermoed wordt, dat een leerling lijdt aan verwaarlozing of het slachtoffer is van geestelijke of lichamelijke mishandeling of misbruik, maakt de directie onmiddellijk met opgave van de naam en de woonplaats van de leerling een afspraak voor deze leerling met de schoolartsendienst of met de maatschappelijk werk(st)er van de school.2.   Het overige personeel is verplicht de directie onmiddellijk opmerkzaam te maken op alle gevallen, bedoeld in het eerste lid. 

Artikel 39 

 1. Het is niet toegestaan verdovende middelen (zoals bedoeld in de Landsverordening AB 1990 No.GT 7) te nuttigen, in het bezit te hebben dan wel te verkopen. Indien een leerling bij herhaling geschorst wordt voor het in bezit hebben of nuttigen van verdovende middelen, wordt de leerling bij het bevoegd gezag voorgedragen en kan het bestuur overgaan tot diverse maatregelen, waaronder verwijdering.
 2. Indien een leerling zich schuldig maakt aan het verkopen van verdovende middelen, wordt de betreffende leerling bij het bevoegd gezag voorgedragen en kan zij direct overgaan tot definitieve verwijdering. 

Artikel 40 

Het is personeel en leerlingen niet toegestaan om op het schoolterrein te roken. 

Artikel 41 

 1. Het is niet toegestaan om op school in de tijd, dat er lesgegeven wordt, tijdens de pauzes of tijdens schoolactiviteiten buiten de school alcoholhoudende dranken te nuttigen.

Artikel 45 

Indien een leerling moedwillig of door grove onvoorzichtigheid schade toebrengt aan het schoolgebouw of aan de inventaris, stelt de directie een schadebedrag vast en regelt de invordering ervan. 

 

(einde van de regels uit het LBO-reglement)

 

 

EPB Onderwijs

03 November 2015
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015

Praktische Informatie

19 February 2018
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015

Organisatie

07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015

Social Media

Contact Us

Stichting EPB Aruba

Byronstraat 2-A, Oranjestad

Telefoon: +297 585 7780

Email: h.bosma@sepb.aw

Fax: +297 585 5982

Websitewww.epbaruba.com

Login Docenten

De Stichting Educacion Profesional Basico (SEPB) is de overkoepelende Stichting die het beheer en management van het lager beroepsonderwijs op Aruba voert.

De SEPB stelt zich ten doel om leerlingen, ongeacht hun geloofsovertuiging, zowel algemene vorming als specifieke beroepsvorming aan te bieden.

De Stichting heeft twee EPB-scholen, gevestigd in Oranjestad en San Nicolas.