Examenreglement

Examenreglement Educacion Profesional Basico (EPB)

Examens volgens het strategisch ontwerp Scol Chikito den Scol Grandi

 

Ingaande schooljaar 2017-2018 

In overeenstemming met eerder vastgestelde normen vanaf 14-15

  

Vaststelling  Errata per 28 juni 2017

1.     Adreswijziging Medwork SN, melding in dec. ’16: Bernardstraat 101, San Nicolas, ingaande 19 dec. ‘2017 (pag. 10)

2.     Artikel 19, lid 2: ‘Schoolonderzoek’ is vervangen door ‘GSO’

3.     In bijlage 3 is opgenomen dat er maximaal 4 berekende onvoldoendes mogen zijn in de  lusters 1,2,5

4.     Pagina 15: bestaande regel is onderaan het schema als ‘N.B.’ toegevoegd.

5.     Het besluit van het bestuur van 2015 m.b.t. de leeftijd voor een beperkt aantal leerlingen in een specifieke richting die een vervolgopleiding in de uitstroom kunnen volgen is benoemd op pagina 16 “appendix”. 

 

Examenreglement EPB, schooljaar 2017-2018

 

Artikel 1  Begrippenlijst

Bij dit reglement hoort een begrippenlijst. De begrippenlijst is een onderdeel van het examenreglement.

 

Artikel 2  Wijze van aanmelding bij toetsing/examinering

1      Aan de leerlingen van het hoogste leerjaar wordt jaarlijks gelegenheid geboden een examen af te leggen.

2      De Directeur zendt jaarlijks vóór 1 oktober aan de Inspecteur een genummerde alfabetische naamlijst van de examenkandidaten met vermelding van de sector en het niveau waarin examen zal worden afgenomen.

3      Een leerling afkomstig uit een ander schooltype kan alleen worden toegelaten tot het hoogste leerjaar indien blijkt uit een door het bevoegd gezag ingesteld onderzoek dat de leerling het onderwijs naar verwachting met voldoende resultaat zal kunnen volgen.

4      De voorzitter van de examencommissie of een door de voorzitter aangewezen lid van de examencommissie stelt de kandidaat voor aanvang van de toetsen/examens in kennis van alle aangelegenheden waarvan de student op de hoogte dient te zijn.

5      De examendata dienen schriftelijk voor 1 december van het schooljaar aan de kandidaat bekend gemaakt te worden door de voorzitter van de examencommissie.

 

Artikel 3 Indeling van het examen

1      Het examen wordt onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag afgenomen door de examencommissie en voorzover hierna bepaald, onder toezicht van door de minister te benoemen gecommitteerden.

2      Het examen bestaat uit:

a.    het schoolexamen dat in de plannen van leerstof en toetsing is opgenomen

b.    een examen dat extern gelegitimeerd is

c.    een stageperiode in het 4e leerjaar van 4 weken voor de leerlingen van het niveau uitstroom, doorstroom en arbeidsmarkt.

3      Voor elke leerling wordt een examendossier aangelegd, dat bestaat uit: de gemaakte werken met de beoordelingen

Per opleiding en per niveau worden in een algemeen dossier tevens de eisen (plannen van leerstof en toetsing) en de concreet gegeven toetsopdrachten bewaard. )

4      De examens die extern gelegitimeerd worden zijn voor de doorstroom en de uitstroom Nederlands, Engels, wiskunde, science-t, science-v, bedrijfsrekenen, boekhouden.

5      De externe legitimering van de beroepsgerichte vakken zal zoveel mogelijk integratief plaatsvinden. Dit houdt in dat de vakken in samenhang met elkaar geëxamineerd worden in één examen.

 

Artikel 4  Vrijstellingen

1      De examencommissie kan op verzoek van de kandidaat, op basis van een verklaring van de vooropleiding, vrijstelling verlenen voor het afleggen van een examen in één of meer vakken/beroepskwalificaties.

2      Vrijstellingen van vakken/beroepskwalificaties dienen schriftelijk voor aanvang van het schooljaar te worden aangevraagd bij de examencommissie. Indien de commissie een vrijstelling verleent, wordt dit schriftelijk bevestigd.

3      Het cijfer voor het schoolexamen, alsmede dat van het extern gelegitimeerd examen van dat vak moet tenminste een 7,[1] bedragen. Voor een stage is geen vrijstelling mogelijk. Dit geldt ook voor de beroepskwalificatie, maar met dien verstande, dat de cijfers voor de afzonderlijke vakken, die samen het cijfer voor het schoolexamen vormen, minstens een 6,0 moeten bedragen. Voor vakken waarvoor alleen een schoolexamen afgelegd wordt, geldt dat het gemiddelde van de S.O.’s minstens een 7, en de cijfers voor de afzonderlijke S.O.’s minstens een 6,0 moeten bedragen. Deze vrijstellingen gelden slechts voor het jaar onmiddellijk volgend op het jaar waarin examen is afgelegd.

4      Tijdelijke vrijstellingen voor het volgen van lessen kunnen, op grond van medische redenen, in uitzonderingsgevallen worden verleend. Hiervoor dient een medische verklaring van een arts te worden overlegd. Deelname aan schriftelijke toetsen, schoolonderzoeken en examens is echter verplicht.

5      De examencommissie beslist zo mogelijk binnen tien (10) schooldagen na indiening van het verzoek om vrijstelling. De commissie kan de termijn eenmaal verlengen met een maximum van vijf (5) schooldagen.

 

Artikel 5  Wijze van toetsing/examinering

De wijze van toetsing en examinering is beschreven in de plannen van leerstof en toetsing en de examenprogrammering.

 

Artikel 6 Afwijking van afname van toetsing/examinering

1      Ten aanzien van kandidaten die niet in staat zijn een schoolexamen op de voorgeschreven wijze af te leggen, kan het bevoegd gezag, na overleg met de Inspectie, toestaan dat een toets in afwijkende vorm wordt afgenomen.

2      De voorzitter van de examencommissie bepaalt, zo nodig op advies van een deskundige, in overleg met de Inspectie op welke andere wijze het schoolexamen wordt afgelegd.

 

Artikel 7 Regels tijdens het examen

1      Ten behoeve van het afnemen van een schoolexamen wordt minimaal één surveillant aangewezen.

2      In het geval van externe legitimering (examens), geldt dat er minimaal twee surveillanten aangewezen dienen te worden.

3      De kandidaat maakt het schriftelijk werk op papier verstrekt door de school. De student plaatst aan de bovenkant van het papier zijn naam, nummer en examenjaar, tenzij een andere plaats is aangegeven.

4      Een niet gemaakt werk levert een 1 op als cijfer. Voor uitzondering hierop zie artikel 10.

 

Artikel 8  Gedragsregels kandidaat tijdens het (school)examen

1      De kandidaten dienen tijdens het examen de instructies van de surveillant(en) op te volgen.

2      De kandidaat brengt de toegestane schrijfbenodigdheden en hulpmiddelen mee, voor zover deze niet door de school beschikbaar worden gesteld.

3      De kandidaten die zich binnen een half uur na aanvang van het examen melden, mogen nog meedoen aan het examen. Zij krijgen geen extra tijd. De kandidaten die zich na een half uur na aanvang van het examen melden, mogen niet tot het examen worden toegelaten.

4      De kandidaat mag pas dertig minuten na aanvang van het examen het lokaal definitief verlaten nadat het werk persoonlijk aan de surveillant is overhandigd, voorzien van naam, nummer en examenjaar. Gedurende de laatste vijftien minuten mag een kandidaat het lokaal niet meer verlaten.

 

Artikel 9 Hulpmiddelen tijdens het examen

1      De hulpmiddelen zijn beschreven in de plannen van leerstof en toetsing. Daarnaast wordt door het Examenbureau ieder jaar bekend gemaakt  welke hulpmiddelen toegestaan zijn bij de examens die extern gelegitimeerd worden.

2      Het is niet toegestaan van anderen iets te lenen tijdens een toets/examen.

 

Artikel 10 Ziekte/Overmacht

1      Indien een kandidaat door ziekte of een andere vorm van overmacht niet in staat is een examen bij te wonen, moet dit mondeling of schriftelijk voor de aanvang van het examen gemeld worden aan de directeur of diens plaatsvervanger.

2      In geval van absentie(bij deel SO, SO, examen, zieken-SO, (her)examen, stage) wegens ziekte dient de leerling zich persoonlijk te vervoegen bij Medwork, op dezelfde dag tussen 08.00 – en 10.00 in de ochtend, alwaar een medische controle plaatsvindt tegen betaling van 35 Awg in contant geld. Indien een leerling een besmettelijke ziekte heeft zoals waterpokken, dient degene die verantwoordelijk is voor de leerling zich op diezelfde dag, diezelfde tijd als dat de ziekte is geconstateerd,  persoonlijk te melden bij Medwork.

Het exacte bedrag dient aan de betreffende instantie voldaan te worden. De verklaring hiervan door de ouder/examenkandidaat dezelfde  dag voor 15.00 wordt overlegd aan de EPB-school bij de unit manager.

3      Voor absentie die niet veroorzaakt wordt door ziekte, dient vooraf schriftelijk verlof te worden aangevraagd aan de directeur. In overleg met de inspecteur wordt alleen in uitzonderlijke gevallen verlof verleend.

4      De kandidaat die door ziekte of een andere vorm van overmacht niet in staat is aan het examen deel te nemen, wordt de gelegenheid gegeven het examen af te leggen in het tweede tijdvak.

5      De kandidaat die door ziekte of een andere vorm van overmacht niet in staat is aan een integratief examen deel te nemen, wordt de gelegenheid gegeven het examen af te leggen in het tweede tijdvak.

6      De kandidaat die door ziekte of een andere vorm van overmacht niet in staat is aan de stage deel te nemen, wordt geacht het aantal dagen in te halen.

 

Artikel 11 Onregelmatigheden bij het (school)examen

1              De examencommissie kan maatregelen treffen tegen kandidaten die ten aanzien van het examen onregelmatigheden plegen. Voordat de maatregel wordt opgelegd, wordt de kandidaat gehoord. De (minderjarige) kandidaat laat zich vergezellen door een wettelijke vertegenwoordiger.

2              Als onregelmatigheid wordt in ieder geval aangemerkt:

-          spieken;

-          het niet opvolgen van op het examen betrekking hebbende instructies van surveillanten;

-          het gebruik van niet toegestane hulpmiddelen;

-          het tijdens een examen lenen van spullen.

3          De voorzitter van de examencommissie maakt van een ingevolge dit artikel genomen maatregel en van de feiten waarop deze steunt onverwijld een rapport op. Hij zendt van dit rapport een kopie aan de Inspectie, het bevoegd gezag, de kandidaat en aan de ouders/voogden van de kandidaat in geval die minderjarig is.

4          Maatregelen bedoeld in artikel 11.1 kunnen zijn:

-          toekennen van het cijfer 1 voor een examen

-          uitsluiten van verdere deelname aan het desbetreffende vak/onderdeel

-          ongeldig verklaren van de uitslag van het examen.

 

Artikel 12 Bezwaar/beroep

1      De kandidaat kan tegen de maatregel en/of beslissing met betrekking tot het examen schriftelijk bezwaar aantekenen bij de examencommissie.

2      De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt drie schooldagen. Na uitreiking van het rapport. De termijn vangt aan de dag volgend op die waarop de maatregel of de beslissing is bekendgemaakt.

3      De examencommissie beslist zo mogelijk binnen vijf (5) schooldagen na indiening van het bezwaar.

4      De kandidaat kan tegen de beslissing van de examencommissie schriftelijk beroep aantekenen bij de door het bevoegd gezag ingestelde Commissie van Beroep.

5      De termijn voor het indienen van een beroepsschrift bedraagt drie (3) schooldagen. De termijn vangt aan op de dag na de dag waarop de maatregel of de beslissing is bekendgemaakt.

6      De Commissie van beroep beslist zo mogelijk binnen tien (10) schooldagen na indiening van het beroepsschrift.

7      Indien het beroep gegrond wordt verklaard, stelt de Commissie van Beroep, na overleg met de voorzitter van de examencommissie en de Inspectie, vast op welke wijze en op welk tijdstip de student alsnog in de gelegenheid wordt gesteld de desbetreffende toets/het examen af te leggen.

 

Artikel 13  Cijfers

1      De beoordeling van kennis, inzicht en vaardigheid van de kandidaat voor elk van de vakken/leerstofonderdelen waarin hij/zij examen aflegt, wordt uitgedrukt in een eindcijfer. Daartoe staan ter beschikking de cijfers 1 tot en met 10. Het eindcijfer wordt berekend door het gemiddelde van het schoolexamen (schoolonderzoeken) en het cijfer behaald op het examen te delen door twee (2).

Het eindcijfer voor de niet-extern gelegitimeerde vakken wordt berekend door het gemiddelde van de schoolonderzoeken te nemen.

2      Het eindcijfer wordt afgerond op een geheel getal en wel op de volgende wijze:

t/m -,49 wordt naar beneden afgerond,

vanaf -,50 wordt naar boven afgerond.

3      Aan de cijfers van de cijferschaal 1 tot en met 10 wordt de betekenis toegekend zoals vermeld in punt 2.5 van de bevorderingsnormen beroepscyclus EPB.

 

Artikel 14  Diploma

1      Een diploma met cijferlijst wordt uitgereikt aan de kandidaat die geslaagd is voor alle examenonderdelen/vakken die bij dat diploma horen op het niveau van arbeidsmarkt of uitstroom of doorstroom.

2      Indien de kandidaat het 4e jaar volledig doorlopen heeft, doch geen examen heeft gedaan of behaald kan dat in een getuigschrift vermeld worden.

 

Artikel 15 Uitslag

1.    Een kandidaat van het doorstroomniveau is geslaagd indien hij voldoet aan de normen van slagen van het doorstroomniveau EPB (zie bijlagen 1 t/m 3) en als de stage met een voldoende afgesloten is.

2.    Een kandidaat van het uitstroomniveau is geslaagd indien hij voldoet aan de `normen van slagen van het uitstroomniveau EPB (zie bijlagen 1 t/m 3) en als de stage met een voldoende afgesloten is.

3.    Een kandidaat van het arbeidsmarktniveau is geslaagd indien hij voldoet aan de normen van slagen van het arbeidsmarktniveau EPB (zie bijlagen 1 t/m 3) en als de stage met een voldoende afgesloten is.

  1. Een kandidaat die het examen heeft afgelegd en die niet voldoet aan de normen voor slagen is afgewezen (zie bijlagen 1 t/m 3).
  2. De uitslag van het schoolexamen wordt binnen tien (10) schooldagen na afname bekend gemaakt.
  3. De uitslag van het examen dat extern gelegitimeerd wordt, wordt binnen veertien (14) schooldagen na afname bekend gemaakt.
  4. Na het examen stelt de examencommissie de uitslag van het examen vast en brengt de kandidaat hiervan op de hoogte.
  5. De uitslag van het examen wordt aangetekend op de verzamellijst van cijfers en ondertekend door de voorzitter, de secretaris van de examencommissie en de voorzitter van de gecommitteerden.

 

Artikel 16  Gegevensverstrekking

1      Tenminste vijf schooldagen voor de aanvang van de examens doet de school de Inspectie een lijst toekomen waarop de cijfers van het schoolexamen vermeld staan.

2      Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de uitslag stuurt de school aan de Inspectie, het Examenbureau en het bevoegd gezag een lijst waarop de cijfers van het examen staan vermeld.

3      Het examendossier is het gehele schooljaar ter inzage van de kandidaat.

 

Artikel 17 Bewaren en inzagerecht van toetsen/(school-)examens

1      De kandidaat heeft gedurende het schooljaar recht op inzage en bespreking van de schoolexamens.

2      De kandidaat heeft maximaal vijf (5) schooldagen na bekendmaking van de uitslag recht op inzage van het gemaakte examen.

3      Alle schriftelijke (school)examens, beoordelingslijsten van practica en mondelinge (school)examens moeten worden ingeleverd en opgeslagen in een examendossier.

 

Artikel 18  Geheimhouding

Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van de examinering en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van de examinering noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.

 

Artikel 19  Herkansing

1      Indien een kandidaat niet aan een schoolexamen heeft kunnen deelnemen, heeft hij/zij het recht op herkansing.

2      Per Schoolonderzoek-periode heeft een leerling het recht, binnen 1 week na de betreffende SO-vergadering, om in één (1) GSO een herkansing te doen, in een vak van diens keuze, waarin een onvoldoende is behaald ( < 5,5) met het advies van de SO-vergadering in een extern of een niet-extern vak, waarbij het hoogst behaalde resultaat telt. Het cijfer van het herkanste schoolonderzoek vervangt de cijfers van het desbetreffende deel-SO én SO.

3      Een kandidaat van het niveau uitstroom en doorstroom, die na het eerste tijdvak niet voldoet aan de normen van slagen,  heeft het recht in het tweede tijdvak deel te nemen aan de herkansing van één (1) extern-gelegitimeerd vak uit de clusters 1 t/m 3. Dit geldt ook voor het integratief examen. Voor wat betreft de arbeidsmarkt, betreft dit alleen het integratief examen.  

4      [2]a. Een uitstroom-kandidaat die na het eerste tijdvak niet voldoet aan normen voor interne doorstroming, heeft het recht in het tweede tijdvak deel te nemen aan de herkansing van één (1) extern-gelegitimeerd vak uit de clusters 1 t/m 3.

  b. Een kandidaat van de arbeidsmarkt die na het eerste tijdvak niet voldoet aan de normen voor interne doorstroming heeft het recht om deel te nemen aan de herkansing van één van de vakken (zie bijlage 4) die nodig zijn om door te stromen naar het hogere niveau.

5      Indien een stage onvoldoende is, dient de leerling een nieuwe stageperiode af te leggen die voldoende moet zijn.

o   Voor de arbeidsmarkt is deze periode direct na de beslissingsvergadering van het 1e tijdvak.

o   Voor de uitstroom en doorstroom leerlingen is deze periode meteen na de laatste schriftelijke externe examens.

            Pas dan kan een leerling slagen.           

6      Artikel 19 vindt slechts toepassing met inachtneming van het bepaalde in artikel 10 lid 4.

 

 Artikel 20  Niet op regelmatige wijze afgenomen examen

1      Indien een examen naar oordeel van de Inspectie, na overleg met de  examencommissie van de school, niet op regelmatige wijze heeft plaatsgevonden, kan zij besluiten dat een examen geheel of gedeeltelijk voor één of meer kandidaten opnieuw wordt afgenomen.

2      Indien een hernieuwd examen, bedoeld in het vorig lid, betrekking heeft op één of meerdere vakken die extern gelegitimeerd wordt/worden, legt de kandidaat dat examen af in het volgend tijdvak.

 

Artikel 21  Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bevoegd gezag, in overleg met de Inspectie en de examencommissie. Die beslissing wordt door de voorzitter van de examencommissie zo spoedig mogelijk schriftelijk medegedeeld aan de kandidaat en zo nodig aan de gecommitteerden.

 

Begrippenlijst

 

Beroep

Protest tegen een beslissing. Het protest is gericht aan een instantie die onafhankelijk is van de instantie die de beslissing genomen heeft.

Aan het beroep gaat een bezwaarschriftprocedure vooraf.

 

Commissie van beroep

commissie ingesteld en benoemd door het bevoegd gezag, bestaande uit  uit 3 externe leden.

 

Beroepskwalificatie

Het gemiddelde uit het cijfer voor het integratief examen plus het gemiddelde van het schoolexamen bepaalt het cijfer voor een beroepskwalificatie.

 

Bezwaar

Protest tegen een beslissing. Het protest is gericht aan de instantie die de beslissing genomen heeft.

 

Bevoegd gezag

Het bestuur van de stichting Educacion Profesional Basico

 

Eindtermen

Kwaliteiten op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden en in voorkomende gevallen beroepshoudingen, waarover degene die de opleiding voltooit, met het oog op het maatschappelijke en beroepsmatige functioneren, dient te beschikken en die, in voorkomende gevallen, betekenis hebben voor de doorstroming naar het vervolgonderwijs.

 

Examen

Alle benodigde toetsen van alle voorgeschreven (examen)onderdelen tezamen vormen het examen. Het met goed gevolg afleggen van een examen leidt tot een diploma.

 

Examinator

Degene die belast is met het afnemen van het examen.

 

Examencommissie

De commissie die belast is met de verschillende taken rond examinering. De examinatoren zijn leden van de examencommissie van de school. De directeur of een door deze aangewezen persoon is de voorzitter van de examencommissie. De overige leden worden aangewezen door de directeur.

Beslissingen over een specifieke examenkandidaat worden genomen door de voorzitter en secretaris van de examencommissie en de examinatoren die aan de desbetreffende kandidaat les geven.

 

Examenprogrammering

Het gedeelte van het plan van leerstof en toetsing waarin zo concreet mogelijk het examen beschreven wordt.

Plan van leerstof en toetsing is een beschrijving van de eisen waaraan voldaan moet worden om de opleiding af te sluiten.

 

Externe legitimering

Toetsing in welke vorm dan ook, onder verantwoordelijkheid van de onderwijsinstelling en onder toezicht van een onafhankelijke instantie.

 

Gecommitteerde

De persoon van buiten de school die toezicht houdt op de kwaliteit van het examen. De Inspecteur is de voorzitter van de commissie van gecommitteerden. De leden van de commissie van gecommitteerden kunnen worden voorgedragen door de school en worden benoemd door de Minister van Onderwijs.

 

Integratief examen

Bij een integratief examen worden vakken in samenhang geëxamineerd in één examen. Dit examen vormt de afsluiting van een beroepskwalificatie. Een integratief examen is een extern gelegitimeerd examen.

 

Kwalificatie

Een opleiding die is opgenomen in de kwalificatiestructuur beroepsonderwijs leidt op tot een kwalificatie voor één van de niveaus van beroepsuitoefening.

 

Overmacht

Een onvoorziene omstandigheid c.q. een van buitenaf komende kracht of dwang waartegen geen weerstand geboden kan worden en die het nakomen van een verplichting onmogelijk maakt. Er is sprake van overmacht wanneer het tekortschieten in de nakoming van de verplichting niet te wijten is aan eigen schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen.

 

Surveillant

Iemand die bij de afname van de toetsen(examen) het toezicht houdt.

 

Schoolexamen

 Alle schoolonderzoeken bij elkaar.

 

Zeven en zes

Een ‘7’ in de tekst betekent  een cijfer >6,5 maar < 7,49

“Tenminste een 6,0” in de tekst betekent >  6,0

 

GSO

Het gemiddelde van het Deel-SO en SO, waarbij het SO dubbel telt. Te weten: GSO1 voor Deel-SO1 en SO1 en GSO2 voor Deel-SO2 en SO2.

 

Medwork (ingaande schooljaar ’15-’16)

Controlerende externe instantie van bevoegde artsen v.w.b. vaststelling van ziekte (verklaring van wel of niet verhinderd tot deelname aan schoolexamen, centraal examen, herexamen, deel-SO, SO, zieken-SO, stage en de duur van de hindernis) , waar de betreffende leerling zich officieel identificeert (ID of schoolcarnet) het bedrag van 35 Awg direct contact aan de organisatie Medwork aldaar betaalt en afhandelt en de beoordelingsbrief door de examenkandidaat of diens vertegenwoordiger dezelfde dag voor 15.00 ter hand stelt aan de Unit Manager van de unit waar de opleiding gevolgd wordt. Deze ziekmeldingsprocedure geldt ook voor de stageperiode.

Voor Examenkandidaten van EPB-San Nicolas die zich ziekmelden is de keuringslocatie Bernardstraat 101, San Nicolas, ingaande 19 dec. ‘2017

en voor examenkandidaten van van EPB Oranjestad die zich ziekmelden is de keuringslocatie “Tanki Flip 12, Unit A,  Aruba. Telefoon: 5878880.

 

 

 

Bijlage 1

NORMEN VOOR SLAGEN

Doorstroomniveau EPB

Cluster

Vakken

Techniek

Economie

Service

1

 

 

 

 

Wiskunde

Science t

Science v

 

 

1.             tenminste 11                 punten

2.             maximaal één 5     

3.             geen cijfers                 lager dan een 5

Wiskunde geen cijfer lager dan een 4

 

1.             geen cijfers                 lager dan een 5

 

2

Nederlands

Engels

Spaans

Papiamento

1.             tenminste 17                 punten

2.             maximaal één                 5 of één 4

3.             geen cijfers                 lager dan  4

4.             minimaal een 5                 voor                 Nederlands

1.             tenminste 23                 punten

2.             maximaal twee 5 of                 één 4

3.             geen cijfers                 lager dan 4

4.             minimaal 11                 punten voor                 Nederlands en                 Engels, waarbij                 geen cijfer                 lager dan een 5

Bij vier vakken:

1.             tenminste 22                 punten

2.             maximaal twee                 5 of één 4

                geen cijfers                 lager dan 4

3.             voor de afdeling                 consumptief:                 minimaal een 6                 voor Engels

4.             minimaal een 5                 voor Nederlands

3

Bedrijfs-

Rekenen

Boekhouden

n.v.t.

1.             tenminste 11                 punten

2.             maximaal één 5

3.             geen cijfers                 lager dan 5 -         

n.v.t.

4

Beroeps-gerichte vakken

1.             het cijfer voor                 de beroeps-

                kwalificatie                 (=integratief                 examen en het                 gemiddelde                 van  het                 schoolexamen                 **) moet minimaal                 een 5,5 zijn.

2.             zowel het                 schoolexamen                 als het examen                 dat extern                 gelegitimeerd                 wordt, dient ieder                 met een                 gemiddelde van                 een minimaal 5,0                 te worden                 afgesloten

3.             maximaal 50%                 van de vakken                 binnen het                 schoolexamen                 mogen een 5                 zijn.

4.             geen cijfers lager                 dan een 5.

1.             het cijfer voor        de beroeps- kwalificatie                 (=integratief                 examen en het                 gemiddelde                 van  het                 schoolexamen      **) moet minimaal       een 5,5 zijn.

2.             zowel het                 schoolexamen                 als het examen                 dat extern                 gelegitimeerd                 wordt, dient                 ieder met een                 gemiddelde                 van een minimaal                 5,0 te worden                 afgesloten

3.             maximaal 50%                 van de vakken                 binnen het                 schoolexamen                 mogen een 5                 zijn.

4.             geen cijfers                 lager dan een 5.

1.             het cijfer voor de                 beroeps-

                kwalificatie                 (=integratief                 examen en het                 gemiddelde van                  het                 schoolexamen                 **) moet minimaal                 een 5,5 zijn.

2.             zowel het                 schoolexamen                 als het examen                 dat extern                 gelegitimeerd                 wordt, dient                 ieder met een                 gemiddelde van                 een minimaal                 5,0 te worden                 afgesloten

3.             maximaal 50%                 van de vakken                 binnen het                 schoolexamen                 mogen een 5                 zijn.

4.             geen cijfers                 lager dan een 5.

5

Expressie

LO

Science-CT

Rekenen-CT

n.v.t.

 

Het cijfer van LO niet lager dan een 4

1.             gemiddelde van                 5,5

2.             geen cijfers                 lager dan een 4

 

Opmerking

Niet meer dan 3 berekende vijven. De stageperiode moet voldoende zijn

 

 

Bijlage  2

NORMEN VOOR SLAGEN

Uitstroomniveau EPB

Cluster

Vakken

Techniek

Economie

Service

1

 

Wiskunde

Science t

Science v

 

1.             tenminste 11                 punten

2.             maximaal één 5     

3.             geen cijfers                 lager dan 5

Wiskunde geen cijfer lager dan een 4

 

1.             geen cijfers                 lager dan een 5

 

2

Nederlands

Engels

Spaans

Papiamento

1.             tenminste 22                 punten

2.             maximaal twee 5 of            één 4

3.             geen cijfers lager                 dan 4

1.             tenminste 22                 punten

2.             maximaal twee 5 of            één 4

3.             geen cijfers lager                 dan 4

1.             tenminste 22                 punten

2.             maximaal twee 5 of                 één 4

3.             geen cijfers lager                 dan 4

3

Bedrijfs-

Rekenen

Boekhouden

n.v.t.

1.             tenminste 11          

                punten

2.             maximaal één 5

3.             geen cijfers lager

            dan 5 -

n.v.t.      

4

Beroeps-gerichte vakken

1.             het cijfer voor de                 beroepskwalificatie              (=integratief                 examen en het                 gemiddelde van                  het schoolexamen                 **) moet minimaal                 een 5,5 zijn.

2.             zowel het                 schoolexamen als                 het examen dat                 extern                 gelegitimeerd                 wordt, dient ieder                 met een                 gemiddelde van                 een minimaal 5,0 te             worden afgesloten

3.             maximaal 50% van                 de vakken binnen                 het schoolexamen                 mogen een 5 zijn.

4.             geen cijfers lager                 dan een 5.

1.             het cijfer voor de                 beroepskwalificatie              (=integratief                 examen en het                 gemiddelde van                  het schoolexamen                 **) moet minimaal                 een 5,5 zijn.

2.             zowel het                 schoolexamen als                 het examen dat                 extern                 gelegitimeerd                 wordt, dient ieder                 met een                 gemiddelde van                 een minimaal 5,0 te             worden afgesloten

3.             maximaal 50% van                 de vakken binnen                 het schoolexamen                 mogen een 5 zijn.

4.             geen cijfers lager                 dan een 5.

1.             het cijfer voor de                 beroepskwalificatie                 (=integratief                 examen en het                 gemiddelde van                  het schoo                lexamen **) moet minimaal                een 5,5 zijn.

2.             zowel het                 schoolexamen als                 het examen dat                 extern                 gelegitimeerd                 wordt, dient ieder                 met een gemiddelde                 van een minimaal                 5,0 te worden                 afgesloten

3.             maximaal 50% van                 de vakken binnen                 het schoolexamen                 mogen een 5 zijn.

4.             geen cijfers lager                 dan een 5.

5

Expressie

LO

Science-CT

Rekenen-CT

Het cijfer van LO niet lager dan een 4

Het cijfer van LO niet lager dan een 4

1.             gemiddelde van 5,5

2.             geen cijfers lager dan         een 4

** Cijfer schoolexamen: het gemiddelde cijfer van het gemiddelde van de beroepsgerichte vakken

 

Opmerking

1.     Niet meer dan 4 berekende vijven

2.     Om van de Uitstroom naar de Doorstroom te gaan moeten de cijfers voor de doorstroom vakken tenminste een 6 zijn. De doorstroomvakken zijn:

Voor de Unit Service: Nederlands en Science V. , Voor de opleiding Consumptief geldt alleen het vak Engels.

Voor de Unit Economie: Nederlands, Engels

Voor de Unit Techniek: Wiskunde en Science t

In alle andere gevallen waarbij de leerling niet voldoet aan de bovengenoemde eisen kan de leerling geplaatst worden in het 2e of 3e leerjaar mits hij aan de leeftijdsgrens voldoet; in het 2e leerjaar nog geen 18 jaar en in het 3e leerjaar nog geen 19 (teldatum 1 oktober).

3.     De stageperiode moet voldoende zijn.

 

Bijlage  3

 

NORMEN VOOR SLAGEN

Arbeidsmarkt

 

cluster

vakken

Techniek

Economie

Service

1

2

5

Wiskunde

Science t

Science v

Nederlands

Engels

Spaans

Papiamento

Expressie

Rekenen

LO

Informatica

1.             gemiddeld een                 5,5

2.             geen cijfers                 lager dan een 4

3.             Maximaal 4  bere-

                kende onvoldoen-   

                des in totaal voor

                de clusters 1,2 en

                5 samen.

 

1.             gemiddeld een                 5,5

2.             geen cijfers                 lager dan een 4

3.             Maximaal 4  bere-

                kende onvoldoen-   

                des in totaal voor

                de clusters 1,2 en

                5 samen.

 

1.             gemiddeld een                 5,5

2.             geen cijfers                 lager dan een 4

3.             Maximaal 4  bere-

                kende onvoldoen-   

                des in totaal voor

                de clusters 1,2 en

                5 samen.

 

4

Beroepsgerichte vakken

1.             het cijfer voor de                 beroepskwalificatie              (=integratief                 examen en het                 gemiddelde van                  het schoolexamen      **) moet minimaal                een 5,5 zijn.

2.             zowel het                 schoolexamen                 als het examen                 dat extern                 gelegitimeerd                 wordt, dient ieder                 met een                 gemiddelde van                 een minimaal 5,0                 te worden                 afgesloten

3.             maximaal 50% van         de vakken binnen                 het schoolexamen      mogen een 5 zijn.

4.             geen cijfers lager                 dan een 5.

1.             het cijfer voor de                 beroepskwalificatie              (=integratief                 examen en het                 gemiddelde van                  het schoolexamen      **) moet minimaal                een 5,5 zijn.

2.             zowel het                 schoolexamen als                 het examen dat                 extern                 gelegitimeerd                 wordt, dient ieder                 met een                 gemiddelde                 van een minimaal                 5,0 te worden                 afgesloten

3.             maximaal 50% van         de vakken binnen                 het schoolexamen      mogen een 5 zijn.

4.             geen cijfers lager                 dan een 5.

1.             het cijfer voor de                 beroepskwalificatie              (=integratief                 examen en het                 gemiddelde van                  het schoolexamen      **) moet minimaal                een 5,5 zijn.

2.             zowel het                 schoolexamen als                 het examen dat                 extern                 gelegitimeerd                 wordt, dient ieder                 met een                 gemiddelde van                 een minimaal 5,0 te             worden afgesloten

 

3.             maximaal 50% van         de vakken binnen                 het schoolexamen      mogen een 5 zijn.

4.             geen cijfers lager                 dan een 5.

 

Niet meer dan 5 berekende onvoldoendes in totaal voor alle clusters samen. De stageperiode moet voldoende zijn.

 

** cijfer schoolexamen:              het gemiddelde cijfer van het gemiddelde van de beroepsgerichte vakken

 

Bijlage 4

 

Handelwijze voor geslaagde leerlingen die willen doorstromen van niveau arbeidsmarkt naar niveau uitstroom (2e of 3e leerjaar zie schema normen voor slagen en bijlage 5)

Het algemene criterium is:

De leerling mag bij het behalen van zijn diploma op een hoger niveau de maximale verblijfsduur op de EPB van 6 jaar (indien bij doorstroming naar een hoger niveau aan het 3e leerjaar wordt deelgenomen volgens de schema’s in bijlage 4 en 5.) of 7 jaar indien bij doorstroming in het 2e leerjaar gestart moet worden, niet overschrijden. Dit geldt niet wanneer de leerling er niet in slaagt het examen te behalen en op dat moment reeds 6 jaar (respectievelijk 7 jaar zoals in de zin hiervoor beschreven) op EPB is ingeschreven.

 

De specifieke criteria zijn:

Een  leerling die slaagt en van arbeidsmarkt naar uitstroomniveau gaat in de eigen richting, komt in het 3e leerjaar terecht (zie schema hierna bijlage 5);

1.    De leerling die een 7 heeft voor de vastgestelde vakken (zie hierna) van het  arbeidsniveau mogen naar een opleiding van het uitstroomniveau;

2.    De leerling moet een gemiddelde van  een 7 voor de vastgestelde vakken (zie schema 1) hebben met dien verstande dat voor het vak Nederlands het minimum cijfer altijd een 7 is en dat een leerling maar één 6 mag hebben die door een 8 gecompenseerd moet worden;

3.    Leerlingen die per 1 oktober van het schooljaar waarin deze leerling doorgaat, nog geen 18 (bij start in 2e leerjaar zie schema van doorstromen) of 19 indien het de instroom in het 3e leerjaar betreft (zie schema van doorstromen) is, mag door naar het uitstroomniveau. 

 

In een reguliere gang van zaken gaat een leerling naar een hoger niveau binnen dezelfde opleiding. De voorwaarden voor deze leerlijn zijn zoals hierboven genoemd en het schema hieronder:

Schema: Geslaagden van niveau arbeidsmarkt naar uitstroom niveau, leerjaar 3 ingaande per juli ‘04

 

Start  Unit

Vervolg Unit

Het gemiddelde van deze cijfers moet een 7,0 zijn voor de genoemde vakken, waarbij Nederlands altijd een 7 (eindcijfer) en maximaal 1 vak een 6 met daartegenover ter compensatie een 8 voor het andere vak. (totaal 21 punten voor 3 vakken)

Unit Techniek Arbeidsmarkt

Unit Techniek Uitstroom

                                                                     

 

Nederlands/ Wiskunde/ Science T

 

Unit Service Arbeidsmarkt

Unit Service Uitstroom

Nederlands/ Science V/ Engels

 

Unit Economie Arbeidsmarkt

Niet van toepassing, aangezien Economie, opleiding commercie nog niet wordt aangeboden.

 

Nederlands/ Engels/ Bedrijfsrekenen

 

Indien een leerling opteert voor een hoger niveau in een andere unit dan geldt bijlage 5:

 

 

Appendix:

In juni 2015 is door het bestuur van de SEPB een aanvullend specifiek besluit genomen t.b.v. leerlingen die het niveau “arbeidsmarkt” in de richtingen Commercie, Mode en Kleding, Motor en Onderhoud. Dit besluit is genomen aangezien er voor hen geen vervolgopleiding op het hogere niveau van “uitstroom” wordt aangeboden dat start in het 3e leerjaar. Leerlingen die voldoen aan de in de bijlagen vermelde eisen van de hierboven (in cursief) genoemde opleidingsrichtingen krijgen als enige de gelegenheid om te starten in het tweede leerjaar van een niveau uitstroom met een leeftijd per 1 oktober van nog geen 19 jaar oud. Alle andere leerlingen die naar een hoger niveau willen gaan volgens de normen van dit examenreglement, dienen te voldoen aan de leeftijdsgrenzen zoals benoemd in bijlage 5.

 


[1] Zie voor definitie van ’6,0’ en ‘7’ de begrippenlijst.

[2]  Voor een leerling kan zowel regel 4 als regel 5 gelden, dan wordt eerst regel 4 toegepast en afhankelijk van het resultaat ook regel 5

 

 

 

EPB Onderwijs

03 November 2015
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015

Praktische Informatie

19 February 2018
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015

Organisatie

07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015

Social Media

Contact Us

Stichting EPB Aruba

Byronstraat 2-A, Oranjestad

Telefoon: +297 585 7780

Email: h.bosma@sepb.aw

Fax: +297 585 5982

Websitewww.epbaruba.com

Login Docenten

De Stichting Educacion Profesional Basico (SEPB) is de overkoepelende Stichting die het beheer en management van het lager beroepsonderwijs op Aruba voert.

De SEPB stelt zich ten doel om leerlingen, ongeacht hun geloofsovertuiging, zowel algemene vorming als specifieke beroepsvorming aan te bieden.

De Stichting heeft twee EPB-scholen, gevestigd in Oranjestad en San Nicolas.