Bevorderingsnormen

In dit artikel:

1. Bevorderingsnormen EPB Startjaar 2017-2018 e.v.

2. Bevorderingsnormen EPB beroepscyclus 2016-2017 e.v.

 

1. Bevorderingsnormen EPB Startjaar, 2017-208 e.v.

inclusief ontwikkellijnen, ingaande 2017-2018

De bevorderingsnormen EPB startjaar zijn ingegaan in het schooljaar 2011-2012 t.b.v. het eerste cohort leerlingen volgens het geaccordeerde strategisch ontwerp Scol Chikito den Scol Grandi en de daaruit voortvloeiende lessentabel en ontwikkellijn t.b.v. het startjaar van de EPB-scholen.

In het schooljaar 2016-2017 zijn de bevorderingsnomen van het startjaar geëvalueerd door de lerarenteams, vervolgens in de MT’s van beide EPB-scholen scholen, in het DT van de SEPB en voorgelegd aan het bevoegd gezag van SEPB.  

De aanpassing van mei 2017 vindt plaats op blad 3 een deel van de zin uit het pre-SCdSG tijdperk is verwijderd en op pagina 4 is de aanpassing gemaakt t.b.v. SPO voorheen aspirantopleiding die inmiddels bij DPS is ondergebracht.  

28 juni 2017

 

BEVORDERINGSNORMEN EPB STARTJAAR

Inclusief appendix ontwikkellijnen en toelichting in artikel 3.8

1. Overplaatsing niveau

Overplaatsing van niveau 2 naar niveau 1 vindt plaats bij het 1e rapport of aan het einde van het 1e jaar (indien aan het einde van het 1e jaar, dan gaat de leerling naar het 2e leerjaar van niveau 1) , mits voldaan te hebben aan de volgende voorwaarden en na bespreking door de lerarenvergadering.

Voor G1[1] en G2: elk gemiddeld 7,0[2] (m.u.v. het vak Nederlands, dat moet > 7,0 zijn) en de  eindcijfers voor de afzonderlijke vakken > 6,0.

Voor G3 en G4:in totaal niet meer dan 3 berekende onvoldoendes.

Bij overplaatsing van niveau 3 naar niveau 2 aan het einde van het 1e jaar, wordt de leerling weer in de 1e klas geplaatst in dit geval van niveau 2. Een leerling die na het 1e rapport in een hoger niveau geplaatst wordt blijft ook in hetzelfde leerjaar.

Overplaatsing naar een lager niveau kan plaatsvinden bij het 1e rapport en aan het einde van het 1e jaar.

2. Zittenblijven

2.1    De EPB gaat uit van het principe van niet zitten blijven. Als een leerling niet voldoet aan de voorwaarden om bevorderd te worden naar de volgende klas van hetzelfde niveau, kan de leerling doorstromen naar de volgende klas van een lager niveau.

2.2    Uitzonderingen op zittenblijven

  • 2.2.1 De lerarenvergadering is de mening toegedaan dat de leerling de nodige capaciteiten heeft om in hetzelfde niveau door te gaan, maar door omstandigheden niet heeft kunnen voldoen aan de gestelde eisen. In dat geval mag de leerling de klas van hetzelfde niveau éénmaal overdoen.
  • 2.2.2  De leerling zit al in het laagste niveau. In dat geval mag de leerling éénmaal de klas overdoen.

3. De cijfers

3.1    Het vak economie-oriёntatie wordt alleen gegeven in het eerste trimester (cijfer T1). Dit vak staat op het rooster als introductie op de opleidingen uit de unit economie. Het vak krijgt echter geen Eindrapport-cijfer, daarom wordt het niet meegenomen in deze “normering EPB startjaar”. Het vak beroepenoriёntatie wordt gegeven in het tweede en derde trimester en het Eindrapport-cijfer wordt bepaald op basis van het trimestercijfer 2 en 3. Beroepenoriёntatie wordt wel meegenomen in deze “normering EPB startjaar”. Het eerste trimester cijfer van economie-oriёntatie is samen met de cijfers voor Algemene Techniek en Algemene Verzorging bepalend bij de beoordeling welke opleiding geschikt is voor de leerling. Daarnaast krijgt de leerling een beroepskeuze test en een assessment die er mede aan bijdragen dat de leerling en de ouder de geschikte opleiding voor de leerling kiezen. Zie voor het proces van opleidingskeuze het aparte document hieromtrent.

3.2    Per vak worden er drie (3) rapportcijfers toegekend, plus een Eindrapport-cijfer. Bij het rapportcijfer wordt de schaal gehanteerd van de cijfers 1 tot en met 10, met de daartussen liggende cijfers op één decimaal nauwkeurig, waarbij alleen de eerste twee decimalen gebruikt worden ter afronding.

3.3    Het Eindrapport-cijfer wordt afgerond op een heel cijfer, waarbij alleen de eerste decimaal gebruikt wordt ter afronding. Het Eindrapport-cijfer per vak wordt berekend volgens de formule:

Eindrapport-cijfer =  1 x R1 + 1 x R2 + 1 x R3

                          -------------------------------

                                            3

*Bij overplaatsing naar een ander niveau na het 1e rapport wordt het Eindrapport-cijfer berekend volgens de formule:    Eindrapport-cijfer =  1 x R2 + 1 x R3

                                                                                                                                                                                                         ------------------

                                                                                                                                                                                                                  2

3.4       Als onvoldoende worden gerekend de cijfers 1 tot en met 5 (< 5,49).

3.5       Als onvoldoende vak wordt aangemerkt het vak waarvoor een onvoldoende cijfer is behaald.

3.6       De beoordeling waarover gesproken wordt in het eerste lid, wordt uitgedrukt in cijfers van de cijferschaal 1 tot en met 10. Aan de gehele cijfers in deze schaal wordt de volgende betekenis toegekend.

1 = zeer slecht                                              6 = voldoende

2 = slecht                                                     7 = ruim voldoende

3 = zeer onvoldoende                                    8 = goed

4 = onvoldoende                                           9 = zeer goed

5 = onvoldoende                                           10 = uitmuntend

 

3.7       Berekende onvoldoendes en compensatiepunten worden als volgt berekend:

5 = 1 berekende onvoldoende           

4 = 2 berekende onvoldoendes       

 

3.8       De ontwikkellijnen van leerlingen zijn een integraal onderdeel van de schoolloopbaan van de leerling en een belangrijk instrument in hun attitude-vorming, deze worden vanaf de eerste lesdag toegepast door de leraren.  

           

NORMERING EPB STARTJAAR: Leerjaar 1 naar Leerjaar 2

 

 

 

 

Van

niveau

 

Naar

niveau

 

Voorwaarden

 

 

I

 

1

 

1

 

a.

 

 

 

b.

 

 

 

c.

 

    d.

 

e.

 

G1 max. 2 berekende onvoldoendes, min. 24 punten,

geen cijfer lager dan 4.

Engels en Nederlands min. 11 punten, geen cijfer lager dan 5

 

G2 max. 2 berekende onvoldoendes, min. 24 punten,

geen cijfer lager dan 4

Wiskunde en Science min. 11 punten, geen cijfer lager dan 5.

 

Voor G3 geen cijfer lager dan 4.

 

Voor G4 geen cijfer lager dan 4.

 

In totaal niet meer dan 3 berekende onvoldoendes over de hele linie.           

 

 

II

 

1

 

2

 

  Indien niet aan de in I genoemde voorwaarden wordt voldaan.

 

 

III

 

2

 

1

 

a.

 

 

b.

 

G1 en G2 elk gemiddeld >7,0, m.u.v. het vak Nederlands, dat moet > 7,0 zijn. De eindcijfers voor de afzonderlijke vakken minstens een > 6,0.

 

G3 en G4 in totaal niet meer dan 3 berekende onvoldoendes.

 

 

IV

 

2

 

2

 

a.

 

 

b.

 

 

c.

 

 

d.

 

e.

 

G1 max. 2 berekende onvoldoendes, min. 22 punten,

geen cijfer lager dan 4.

 

G2 max. 2 berekende onvoldoendes, min. 22 punten,

geen cijfer lager dan 4.

 

Voor G3, geen cijfer lager dan 4, dit geldt ook voor Beroepenoriёntatie, echter niet voor het (Trimester 1) cijfer van economie-oriёntatie

 

Voor G4, geen cijfer lager dan 4.

 

In totaal niet meer dan 4 berekende onvoldoendes over de hele linie.

 

 

V

 

2

 

3

 

  Indien niet aan de in IV genoemde voorwaarden wordt voldaan.

 

 VI

 

3

 

2

 

   a.

b.

 

G1 en G2: elk vak > 7,0.

G3 en G4 in totaal niet meer dan 2 berekende onvoldoendes, geen cijfer lager dan 4.

 

 

VII

 

3

 

3

 

Over het geheel moet gemiddeld een 5,5 worden gehaald, wat overeen komt met min. 88 punten (voor 16 vakken).

Niet meer dan 6 berekende onvoldoendes over de hele linie, geen cijfer lager dan 4.

De leerling blijft zitten wanneer niet aan deze voorwaarden is voldaan.

 

 

VIII

 

3

 

Scol Pa ofishi

 

Indien een leerling niet voldoet aan het gestelde in VII bij de eerste rapport-bespreking in de lerarenvergadering, dan kan de lerarenvergadering deze leerling verwijzen voor plaatsing bij het speciaal onderwijs/Scol pa Ofishi (SPO) van DPS. Hiertoe wordt het kind getoetst door de orthopedagoog op het IQ om na te gaan of het kind voldoet aan de criteria voor de SPO. Het kind wordt, indien uit de IQ-toets blijkt dat het een leerling is voor de “scol pa ofishi” (voorheen aspirantopleiding), per direct voorgedragen aan DPS t.b.v. de “scol pa ofishi”.        

 

 

Groepenindeling EPB Startjaar

 

 

G1

Taalbeheersing

 

Nederlands

Engels

Spaans

Papiamento

 

G2

Exacte Vorming

 

Wiskunde

Rekenen

Science

Informatiekunde

 

G3

Algemene Vorming

 

Ik in de samenleving (IKSA)

Algemene Techniek

Algemene Verzorging

Economie-oriёntatie (Trimester 1, cijfer t.b.v. opleidingskeuze)

Beroepenoriëntatie (Trimester 2 en 3)

Lichamelijke Opvoeding

 

G5

Kunstzinnige Vorming

 

Handvaardigheid

Tekenen

Muziek


   


¦-------------------¦-----------------¦-----------------------¦--------------------¦--------------------¦

4                      5                  6                           7                      8                        9

Presenteren

 

SAMENWERKEN

Gedrag beginner

Beg

R1

R2

R3

Gedrag gevorderde

Je doet alles alleen

 

 

 

 

Je verdeelt het werk onderling

Je doet niet veel

 

 

 

 

Je werkt hard mee

Je werkt vaak met dezelfde leerlingen samen

 

 

 

 

Je werkt met steeds andere leerlingen

Je toont weinig respect

 

 

 

 

Je gaat respectvol om met anderen

Gemiddelde Cijfer:

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANNEN

Gedrag beginner

Beg

TR1

TR2

TR3

Gedrag gevorderde

Ik houd me niet altijd aan de gemaakte afspraken

 

 

 

 

Ik houd me aan de gemaakte afspraken

Ik houd me niet  altijd aan de tijdsplanning

 

 

 

 

Ik houd me aan de tijdsplanning

Gemiddelde Cijfer:

 

 

 

 

 

 

VERANTWOORDELIJKHEID

Gedrag beginner

Beg

TR1

TR2

TR3

Gedrag gevorderde

Je neemt de houding ik kan niet

 

 

 

 

Je gaat er voor

Je schrijft over van anderen

 

 

 

 

Maakt het werk zelf

Je neemt geen verantwoordelijkheid voor je school materialen

 

 

 

 

Je neemt verantwoordelijkheid voor je schoolmaterialen

Gemiddelde Cijfer:

 

 

 

 

 

 

INFORMATIE VERZAMELEN

Gedrag beginner

Beg

TR1

TR2

TR3

Gedrag gevorderde

Begint zomaar

 

 

 

 

Zoekt volgens plan

Wacht op aanwijzingen

 

 

 

 

Kan zonder aanwijzingen beginnen

Je weet niet waar en hoe je zoekt

 

 

 

 

Weet wel hoe en waar je gezocht hebt

Gemiddelde Cijfer:

 

 

 

 

 

 

ZELFSTANDIGHEID

Gedrag beginner

Beg

TR1

TR2

TR3

Gedrag gevorderde

Je weet niet wat je moet doen

 

 

 

 

Je weet goed wat je moet doen

Je vraag veel hulp

 

 

 

 

Je vraagt alleen hulp als het echt nodig is

Je wacht tot er gezegd wordt wat je moet doen

 

 

 

 

Je pakt je spullen en gaat aan de gang

Gemiddelde Cijfer:

 

 

 

 

 

 

INZET

 

Gedrag beginner

Beg

TR1

TR2

TR3

Gedrag gevorderde

Je denkt snel dat kan ik niet

 

 

 

 

Je houdt vol

Je moet steeds aan het werk worden gezet

 

 

 

 

Je werkt door tot het werk af is

Gemiddelde Cijfer:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNICATIE

Gedrag beginner

Beg

TR1

TR2

TR3

Gedrag gevorderde

Voldoet niet aan de opdracht

 

 

 

 

Voldoet aan de opdracht

Spreekt/schrijft zeer moeizaam, lange denkpauzes

 

 

 

 

Spreekt/schrijft vlot, zonder veel aarzelingen

Het overbrengen van het boodschap is onduidelijk

 

 

 

 

Het overbrengen van het boodschap is kort en zakelijk

Gemiddelde Cijfer:

 

 

 

 

 

 

R1 - Rapport cijfer 1

R2 - Rapportcijfer 2

R3 - Rapportcijfer 3

 

Beoordelingsschaal:

Beginnergedrag             Cijfer :        4

      ↕                           Cijfer :        5

Half Gevorderd              Cijfer :        6

Gevorderd                     Cijfer :        7

Zeer Gevorderd              Cijfer :        8

Expertgedrag                 Cijfer :        9

 

Ontwikkellijnen: Competenties uitgewerkt in beginners- en expertgedrag.

Werkwijze:

Ontwikellijnen zijn gericht op attitudes. Naast het aanleren van kennis is het ook van belang dat leerlingen discipline leren, kunnen plannen en  samenwerken. De bedoeling is dat iedere leerkracht hen dit aanleert en deze ontwikkellijnen als instrument gebruikt om de ontwikkeling van iedere leerling te volgen. De leerlingen moeten aan het begin van de schooljaar geobserveerd worden door de lesgevende leraren (beginsituatie). Per leerling en per vak moet een ontwikkellijn formulier bijgehouden en ingevuld worden. Aan het eind van elk trimester worden de leerlingen beoordeeld door de leraar in hun ontwikkeling.

Beoordeling:

Ontwikkellijn Trimester 1+ 3x Eindcijfer Proefwerken = Rapportcijfer 1

                                           4

Ontwikkellijn Trimester 2 + 3x Eindcijfer Proefwerken = Rapportcijfer 2

                                           4

Ontwikkellijn Trimester 3 + 3x Eindcijfer Proefwerken = Rapportcijfer 3

                                           4

*  Ontwikkellijn Cijfer: Som van de gemiddelde cijfers : 8

**   Beg= Beginsituatie   TR1 (of TR2 of TR3)= Trimester 1 (of 2 of 3)cijfer voor de ontwikkellijn van het vak voor dat trimester. R1= Rapportcijfer trimester 1 van het vak inclusief ontwikkellijn.[1] Zie voor groepindeling de laatste pagina van dit document

[2]Een ‘7' in de tekst betekent een cijfer > 6,5 maar <7,49. ‘Elk gemiddeld een 7,0' in de tekst betekent > 7,0'.

 

______________________________________________________________________________________________________________________

Bevorderingsnormen beroepscyclus 2016-2017 e.v. 

leerjaar 2 en 3 EPB-scholen

Vaststellingsdatum: 14 september 2016, ingaande per direct. Eerdere versie van 23 augustus 2012 is de basis, toegevoegd: Medwork voor stage bij ziekte en artikel 2.8. is verwijderd. Vastgesteld bestuur SEPB op 14-09-’16, akkoord inspectie op 15 september 2016.

Strategisch Ontwerp Scol Chikito den Scol Grandi e.v.                                  

1.           Bevorderingsvereisten

1.1    Leerlingen van het niveau Doorstroom en Uitstroom: Een leerling die niet voldoet aan de vereisten, genoemd in bijlage 1 en 2, van artikel 1, stroomt door naar de volgende klas van een lager niveau. Van de opleidingen waarin geen lager niveau wordt aangeboden, te weten elektrotechniek en administratie, doubleren de leerlingen.

 

1.2    Leerlingen van het niveau Arbeidsmarkt: Bijlage 3: zie de berekening voor cluster 3 en 4 in de bijlagen hierna) niet kan blijven zitten in de desbetreffende richting. De leerling zal vervolgens gevraagd worden om een keuze te maken uit een van de andere opleidingen in hetzelfde leerjaar.  Leerlingen kunnen blijven zitten, maar gaan naar een andere richting van hetzelfde niveau, mits deze wordt aangeboden.

 

1.3    De stageperiodes in het derde leerjaar moeten met een voldoende worden afgesloten. Indien er een onvoldoende wordt behaald dan dient/dienen de stageperiode(s)  ingehaald te worden. (zie onderaan pagina)

 

In geval van absentie tijdens de stage wegens ziekte:

·         dient de leerling zich persoonlijk te vervoegen bij Medwork, op dezelfde dag tussen 08.00 – en 10.00 in de ochtend, alwaar een medische controle plaatsvindt tegen betaling van 35 Awg in contant geld. Indien een leerling een besmettelijke ziekte heeft zoals waterpokken, dient degene die verantwoordelijk is voor de leerling zich op diezelfde dag, diezelfde tijd als dat de ziekte is geconstateerd,  persoonlijk te melden bij Medwork. Het exacte bedrag dient aan de betreffende instantie voldaan te worden. De verklaring hiervan door de ouder/kandidaat dezelfde  dag voor 15.00 wordt overlegd aan de EPB-school bij de unit manager én

 

·         De gemiste stagedagen moeten ingehaald worden.

1.4    Een leerling kan pas naar een hoger niveau worden bevorderd na afronding van het voorafgaande niveau.

 

1.5    Leerlingen in het niveau uitstroom, die in het tweede leerjaar een gemiddelde 8,0 (bij Rapport 1) per cluster behalen en geen cijfer lager dan een 6, worden voorgedragen voor dispensatie met als doel per direct in het niveau doorstroom geplaatst te worden, indien dit wordt aangeboden en er plaats is op een van beide scholen.

 

N.B.: t.a.v. punt 1.3: Informatie Medwork (ingaande schooljaar ’16-’17)

 

      Controlerende externe instantie van bevoegde artsen v.w.b. vaststelling van ziekte (verklaring van wel of niet verhinderd tot deelname aan stage en de duur van de hindernis), waar de betreffende leerling zich officieel identificeert (ID of schoolcarnet) het bedrag van 35 Awg direct contact aan de organisatie Medwork aldaar betaalt en afhandelt en de beoordelingsbrief door de kandidaat of diens vertegenwoordiger dezelfde dag voor 15.00 ter hand stelt van de Unit Manager van de unit waar de opleiding gevolgd wordt.

Voor kandidaten van EPB-San Nicolas die zich ziekmelden is de keuringslocatie “Imsan” en voor kandidaten van EPB Oranjestad die zich ziekmelden is de keuringslocatie “Tanki Flip 12, Unit A”.Telefoon: 5878880”.

2.  De cijfers

2.1    Per vak worden er drie (3) rapportcijfers toegekend, plus een Eindrapport-cijfer. Bij het rapportcijfer wordt de schaal gehanteerd van de cijfers 1 tot en met 10, met de daartussen liggende cijfers op één (1) decimaal nauwkeurig, waarbij alleen de eerste twee decimalen gebruikt worden ter afronding. In leerjaar 3 kan hiervan afgeweken worden i.v.m. de stageperiode(s).

 

2.2     In het tweede en derde leerjaar telt de ontwikkellijn mee in de beoordeling en het tot stand komen van het Rapportcijfer:

 

Ontwikkellijn Trimester 1+ 3x Eindcijfer Proefwerken = Rapportcijfer 1

                                                    4

 

Ontwikkellijn Trimester 2 + 3x Eindcijfer Proefwerken = Rapportcijfer 2

                                                    4

 

Ontwikkellijn Trimester 3 + 3x Eindcijfer Proefwerken = Rapportcijfer 3

                                                     4

 

 2.3  Het Eindrapport-cijfer wordt afgerond op een heel cijfer, waarbij alleen de eerste decimaal gebruikt wordt ter afronding. Het Eindrapport-cijfer per vak wordt berekend volgens de formule:

 

 Eindrapport-cijfer =  1 x R1 + 1 x R2 + 1 x R3

 

                -------------------------------

                       3

2.4  Als onvoldoende worden gerekend: de cijfers 1 tot en met 5.

 

2.5    Als onvoldoende vak wordt aangemerkt het vak waarvoor een onvoldoende cijfer is behaald.

 

2.6    De beoordeling waarover gesproken wordt in het eerste lid, wordt uitgedrukt in cijfers van de cijferschaal 1 tot en met 10. Aan de gehele cijfers in deze schaal wordt de volgende betekenis toegekend:

 

1 = zeer slecht                                            6 = voldoende

2 = slecht                                                   7 = ruim voldoende

3 = zeer onvoldoende                                  8 = goed

4 = onvoldoende                                         9 = zeer goed

5 = onvoldoende                                       10 = uitmuntend

 

2.7    Berekende (on)voldoendes worden als volgt berekend:

5 = 1 berekende onvoldoende            

 

4 = 2 berekende onvoldoendes          

 

Bijlage 1: Bevorderingsnormen leerjaar 2en 3  DOORSTROOMNIVEAU SCdSG


Cluster

 

Vakken*

 

Unit Techniek

 

Unit Economie

 

Unit Service

 

1.

Wiskunde

Science *t

Science *v

1.  tenminste 11

     punten

2.  max. één 5

3.  geen cijfer lager

     dan een 5

Wiskunde: geen cijfer lager dan een 4

Geen cijfer lager dan een 5.

Geldt alleen voor de opleiding K&J/Zieken en Bejaardenzorg

 

2.

Nederlands

Engels

Spaans

Papiamento

1.  tenminste 22

     punten

2.  max. 2 bereken-

     de onvoldoendes

3.  geen cijfer lager

     dan een 4

4.  min. een 5 voor

     Nederlands

1.  tenminste 23

     punten

2.  max. 2 bereken-

     de onvoldoendes

3.  geen cijfer lager

     dan een 4

4.  voor Spaans en

     Papiamento min.

    10 punten

 

 

5.  voor Nederlands

     en Engels min.

     11 punten en

     geen cijfer lager

     dan 5

1.  tenminste 22

     punten

2.  max. 2 bereken-

     de onvoldoendes

3.  geen cijfer lager

     dan een 4

4.  voor de Opl eiding

     K&J/Zieken en   bejaardenzorg,  de

     Opleiding Horeca

     Ass. (2e leerjaar) en keukenmedewerker (3e leerjaar) min. een 5 voor Nederlands

5.  voor de Opleiding

     Horeca Ass. min.

     een 6 voor

     Engels.

 

3.

Bedrijfsrekenen

Boekhouden

n.v.t.

1.  tenminste 11

     punten

2.  max. één 5

3.  geen cijfer lager

     dan een 5.

Geldt alleen voor de opleiding Alg. Admini-stratief Medewerker.

n.v.t.

 

 

4.

Beroepsgerichte

Vakken (zie de lessentabel van 16 mei 2012, gedeelte na het tussentotaal van aantal lesuren)

Bij 3 vakken min. 17 punten, max. 1 berekende onvoldoende

Bij 4 vakken min. 22 punten, max. 2 berekende onvoldoendes

Bij 5 vakken min. 28 punten, max. 2 berekende onvoldoendes

Bij 6 vakken min. 33 punten, max. 3 berekende onvoldoendes

Bij 7 vakken min. 39 punten, max. 3 berekende onvoldoendes

Geen cijfer lager dan een 5

5.

Expressie**

IKSA (Ik in de samenleving)

Expr./Tehatex/Mudra

Science CT

Rekenen CT

LO

1.  gemiddelde van

     5,5

2.  geen cijfer lager

     dan een 4

1.  gemiddelde van

     5,5

2.  geen cijfer lager

     dan een 4

1.  gemiddelde van

     5,5

2.  geen cijfer lager

     dan een 4

 

 

 

Stage 3e leerjaar

De stageperiode(s) in het derde leerjaar moeten voldoende zijn, zo niet wordt er een vervangende opdracht in- of extern gedaan voor de grote vakantie in de CP-week.

 

                 

* Niet alle vakken komen in alle units in alle leerjaren voor (zie hiervoor lessentabel).

** In het tweede leerjaar is dit tekenen of handvaardigheid of muziek. In het 3e leerjaar is het vak ‘expressie’.

Voor alle units geldt: per opleiding in totaal, niet meer dan 3 berekende onvoldoendes.


Bijlage 2: Bevorderingsnormen leerjaar 2en 3  UITSTROOMNIVEAU SCdSG

 

Cluster

 

Vakken *

 

 Unit Techniek

 

Unit Economie

 

Unit Service

 

 

1.

 

Wiskunde

Science *t

Science *v

 

 

 

1.  tenminste 11

     punten

2.  max. één 5

3.  geen cijfer lager

     dan een 5

Wiskunde: geen cijfer lager dan een 4

 

Geen cijfer lager dan een 5.

Geldt alleen voor de opleiding K&J/Zieken en Bejaardenzorg

 

 

 

2.

 

Nederlands

Engels

Spaans

Papiamento

 

 

1.  tenminste 17

     punten

2.  max. twee 5 of

     één 4

3.  geen cijfer lager

     dan een 4

 

 

1.  tenminste 22

     punten

2.  max. twee 5 of

     één 4

3.  geen cijfer lager

     dan een 4

 

1.  tenminste 22

     punten

2.  max. twee 5 of

     één 4

3.  geen cijfer lager

     dan een 4

 

 

 

3.

 

Bedrijfsrekenen

Boekhouden

 

n.v.t.

 

1.  tenminste 11

     punten

2.  max. één 5

3.  geen cijfer lager

     dan een 5.

Geld alleen voor de opleiding Alg. Admi-nistratief Medew.

 

n.v.t.

 

 

 

4.

 

Beroepsgerichte

Vakken (zie de lessentabel van 16 mei 2012, gedeelte na het tussentotaal van aantal lesuren)

 

Bij 3 vakken min. 17 punten, max. 1 berekende onvoldoende

Bij 4 vakken min. 22 punten, max. 2 berekende onvoldoendes

Bij 5 vakken min. 28 punten, max. 2 berekende onvoldoendes

Bij 6 vakken min. 33 punten, max. 3 berekende onvoldoendes

Bij 7 vakken min. 39 punten, max. 3 berekende onvoldoendes

Geen cijfer lager dan een 5

 

5.

 

Expressie **

IKSA (Ik in de samenleving)

Tehatex/mudra

Science CT

Rekenen CT

LO

 

1.  gemiddelde van

     5,5

2.  geen cijfer lager

     dan een 4

 

1.  gemiddelde van

     5,5

2.  geen cijfer lager

     dan een 4

 

1.  gemiddelde van

     5,5

2.  geen cijfer lager

     dan een 4

 

 

 

Stage 3e leerjaar

De stageperiode(s) in het derde leerjaar moeten voldoende zijn, zo niet wordt er een vervangende opdracht in- of extern gedaan voor de grote vakantie in de CP-week.

 

                 

 

* Niet alle vakken komen in alle units in alle leerjaren voor (zie hiervoor lessentabel).

** In het tweede leerjaar is dit tekenen, handvaardigheid of muziek. In het 3e leerjaar is het vak ‘expressie’.

Voor alle units geldt: per opleiding in totaal, niet meer dan 4 berekende onvoldoendes.

 

Bijlage 3: Bevorderingsnormen leerjaar 2en 3  ARBEIDSMARKTNIVEAU SCdSG

Leerjaar 2 in ‘12-‘13 en leerjaar 3 in ’13-‘14

 

Cluster

 

Vakken *

 

Unit Techniek

 

Unit Economie

 

Unit Service

 

       1.

 

2.

 

5.

 

Wiskunde

Science *t

Science *v

Nederlands

Engels

Spaans

Papiamento

Expressie **

IKSA (Ik in de samenleving)

LO

Science CT

Rekenen CT

Tehatex/mudra

 

1.  gemiddeld een

     5,5

2.  geen cijfer lager

     dan een 4

 

1.  gemiddeld een

     5,5

2.  geen cijfer lager

     dan een 4

 

1.  gemiddeld een

     5,5

2.  geen cijfer lager

     dan een 4

 

 

 

4.

 

Beroepsgerichte

Vakken

(inclusief economie en informatiekunde)

 

Bij 3 vakken min. 17 punten, max. 1 berekende onvoldoende

Bij 4 vakken min. 22 punten, max. 2 berekende onvoldoendes

Bij 5 vakken min. 28 punten, max. 2 berekende onvoldoendes

Bij 6 vakken min. 33 punten, max. 3 berekende onvoldoendes

Bij 7 vakken min. 39 punten, max. 3 berekende onvoldoendes

Bij 8 vakken min. 44 punten, max. 4 berekende onvoldoendes

Bij 9 vakken min. 50 punten, max. 4 berekende onvoldoendes

Geen cijfer lager dan een 5                 

 

 

 

 

Stage 3e leerjaar

 

De stageperiode(s) in het derde leerjaar moeten voldoende zijn, zo niet wordt er een vervangende opdracht in- of extern gedaan voor de grote vakantie in de CP-week.

                 

 

* Niet alle vakken komen in alle units in alle leerjaren voor (zie hiervoor lessentabel).

** In het tweede leerjaar is dit tekenen, handvaardigheid of muziek. In het 3e leerjaar is het vak ‘expressie’.

Voor alle units geldt: per opleiding in totaal, niet meer dan 5 berekende onvoldoendes.

 

Bijlage 4: Het berekenen van R1, R2, R3 en Eindrapport-cijfer (ERC)  voor alle klassen  van leerjaren 2 en 3 van de beroepscyclus. SCdSG

 

Voor de vakken waarin CP’s worden afgelegd geldt:

 

R1  =    1e cijfer + 2e cijfer + 1 x CP + 1 x Ontwikkellijncijfer

           4

 

R2  =    1e cijfer + 2e cijfer + 1 x CP+ 1 x Ontwikkellijncijfer

4

 

R3  =    1e cijfer + 2e cijfer + 1 x CP+ 1 x Ontwikkellijncijfer

                                   4

 

Eindrapport-cijfer   =             R1 + R2 + R3

                                              3

 

* Voor een leerling die na het 1e rapport in een hoger of lager niveau wordt geplaatst geldt het Eindrapport-cijfer :

 

ERC  =    R2 + R3

        2

 

Voor de vakken waarin geen CP’s worden afgelegd geldt :

 

R1  =    1e cijfer + 2e cijfer + 3e cijfer + 1 x Ontwikkellijncijfer

                                   4

 

R2  =    1e cijfer + 2e cijfer + 3e cijfer + 1 x Ontwikkellijncijfer

                                   4

 

R3  =    1e cijfer + 2e cijfer + 3e cijfer +1 x Ontwikkellijncijfer

                                    4

 

ERC  =    R1 + R2 + R3

             3

 

Noot:  De cijfers

Per vak worden er drie (3) rapportcijfers (R1, R2 en R3) toegekend deze vormen zoals hierboven beschreven het Eindrapport-cijfer (ERC).

Bij het rapportcijfer wordt de schaal gehanteerd van de cijfers 1 tot en met 10, met de daartussen liggende cijfers met één (1) decimaal nauwkeurig, waarbij alleen de eerste decimalen gebruikt worden ter afronding.

b.v.      5,43  wordt  5,4

            5,49  wordt  5,5

Het Eindrapport-cijfer (ERC) wordt afgerond op een heel cijfer, waarbij alleen de eerste decimaal gebruikt wordt ter afronding.

b.v.      5,49  wordt  5
           5,50  wordt  6

 

EPB Onderwijs

03 November 2015
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015

Praktische Informatie

19 February 2018
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015

Organisatie

07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015

Social Media

Contact Us

Stichting EPB Aruba

Byronstraat 2-A, Oranjestad

Telefoon: +297 585 7780

Email: h.bosma@sepb.aw

Fax: +297 585 5982

Websitewww.epbaruba.com

Login Docenten

De Stichting Educacion Profesional Basico (SEPB) is de overkoepelende Stichting die het beheer en management van het lager beroepsonderwijs op Aruba voert.

De SEPB stelt zich ten doel om leerlingen, ongeacht hun geloofsovertuiging, zowel algemene vorming als specifieke beroepsvorming aan te bieden.

De Stichting heeft twee EPB-scholen, gevestigd in Oranjestad en San Nicolas.