Toelating

De Stichting EPB is een bijzonder schoolbestuur met een bevoegd gezag; Het bestuur van de Stichting Educacion Profesional Basico (SEPB).

 

Toelatingsregels nieuwe leerlingen te Educacion Profesional Basico (EPB) voor het schooljaar 2017-2018

 

Het strategisch ontwerp Scol Chikito den Scol Grandi SCdSG is gefaseerd ingevoerd. 1 startjaar en 3 beroepsjaren op 3 leerniveaus, ingaande het schooljaar 2011-2012. M.i.v. het schooljaar 2012 start de beroepsfase van de EPB-scholen in het tweede leerjaar.

 1          PREAMBULE

De toelating tot het eerste jaar EPB is gebaseerd op de Landsverordening Voortgezet Onderwijs (AB 1989, GT 103 zoals laatstelijk gewijzigd bij AB 1997, 33) artikel 21, lid 1, 3 en artikel 29. De toelating geschiedt door het bevoegd gezag, zijnde het bestuur van de Stichting Educacion Profesional Basico (S.E.P.B.), volgens vooraf bepaalde toelatingscriteria.

De toelating van leerlingen van de basisschool en zij-instromers van b.v. mavo-scholen en/ of VMBO-scholen uit Nederland, tot het reguliere onderwijs (niveau 1 t/m 3) is gedelegeerd aan de scholen. Uitzonderingen hierop worden door het bestuur vastgesteld op voordracht van het Directeuren Team van de SEPB.

De scholen stellen de schoolleiders van de toeleverende scholen en via hen de ouders van de kandidaatleerlingen schriftelijk in kennis van de uitslag van de toelating en het betreffende niveau  waarin de leerling valt.

2.         TOELATINGSREGELS EPB

2.1 ALGEMEEN

Leerlingen dienen zich ingeschreven te hebben voor de start van het schooljaar en hun inschrijfgeld voldaan te hebben om daadwerkelijk ingeschreven te zijn. De laatst mogelijke datum om in te schrijven is 1 oktober. Uitzonderingen hierop zijn alleen mogelijk indien het Directeuren Team dit vaststelt, echter zeker niet in het examenjaar.

Toegelaten tot de eerste klas van de EPB worden leerlingen die vóór 1 oktober van het betreffende schooljaar de leeftijd van 17 jaar nog niet hebben bereikt en die de basisschool (of gelijkgesteld) volledig (5e en 6e klas volledig) hebben doorlopen. Leerlingen mogen maximaal 6 leerjaren op de EPB scholen –initieel dagonderwijs – verblijven[1].(bron:examenregeling,  bevorderingsnormen)

Toelatingsvoorwaarden anders dan schoolresultaten:

Alle leerlingen hebben een geldige ziektekostenverzekering.

Op 26 mei 2010 heeft de SEPB een schrijven van de Minister President van Aruba ontvangen (d.d. 21/05/10) m.b.t. toelating van kinderen van 4 tot en met 16 jaar onafhankelijk van hun wettelijke status in het kader van LTUV. Zij hebben volgens deze richtlijn het recht toegelaten te worden op de EPB-scholen, onafhankelijk van hun wettelijke status, echter wel voldoend aan de andere toelatingscriteria zoals gesteld door de SEPB. Het bestuur heeft hiertoe besloten op woensdag 26 mei 2010. Voor deze leerlingen geldt dat zij jaarlijks een geldig bewijs van een  ziektekostenverzekering dienen te overleggen aan de directie van de EPB-scholen.

Voor Arubaanse kinderen geldt dat zij ingeschreven dienen te zijn bij de bevolking.

2.1.3

De toeleverende school is verplicht een dossieroverdracht te doen van de leerprestaties (cijfers, leercapaciteit) van het kind, t.b.v de vervolgopleiding te EPB.  Daarnaast verwacht de EPB-school een dossieroverdracht van de toeleverende school met toestemming van de ouder i.v.m. het doorgang vinden van mogelijk noodzakelijke in- en/of externe begeleiding (b.v. psychische of medische begeleiding), dit geldt voor alle instromende leerlingen uit primair, voortgezet of speciaal onderwijs.

De toeleverende school vult voor aanmelding het aanmeldingsformulier naar waarheid in, dat past bij de school waar de leerling zich bevindt tijdens aanmelding bij de EPB.

2.1.4.

Veiligheid: De EPB-scholen vinden de veiligheid van groot belang. Zij streeft dan ook naar een drugsvrije en delict-vrije school in het belang alle deelnemers; zowel de leerlingen als de medewerkers van en aan het schoolproces. Met ingang van 2009 – 2010 heeft de SEPB daarom aanvullende regels opgenomen in haar toelatings- en aannamebeleid.

a. Indien een leerling verslaafd is aan verboden middelen, wordt hij/zij en/of zijn voogd gevraagd om zich te melden bij de Unit Manager/adjunct-directeur.  Deze kan dan organiseren dat de betreffende leerling gerichte, externe begeleiding krijgt met als doel om van zijn verslaving af te komen. Het gebruik, verkoop of kopen van illegale middelen is bij wet en op de schoolterreinen van de EPB-scholen ten strengste verboden. Het overtreden van dit verbod wordt in de reglementen geregeld.

b.  Leerlingen die tijdens hun schoolloopbaan bij de EPB een (eerste) justitieel vergrijp plegen en daarvoor vast hebben gezeten krijgen een contract met voorwaarden ter ondertekening (door leerling en voogd) om de schoolloopbaan bij de EPB te kunnen continueren. Indien zij dit weigeren te ondertekenen kan de toelating tot de school ontzegd worden. Indien een tweede justitieel vergrijp plaatsvindt tijdens hun schoolloopbaan bij de EPB worden zij voorgedragen ter verwijdering bij het bestuur van de stichting. De school behoudt zich altijd het recht voor om aangifte te doen bij een delict.

2.1.5. 

De scholen Aristi en Ibero worden niet erkend door de subsidiënt/DO. De scholen kunnen daardoor niet erkend worden door de SEPB. Dat wil zeggen dat naar het laatste erkende diploma of de cijferlijst wordt gekeken, waarna de andere toelatingsregels weer gaan gelden.       

2.2 TOELATING LEERLINGEN VOORTGEZET ONDERWIJS

Voor wat betreft de toelating van leerlingen afkomstig van andere typen van voortgezet onderwijs van dezelfde leeftijdsgroep (mavo, vmbo, highschool) geldt het volgende. Een leerling die in een bepaald leerjaar is blijven zitten, komt in hetzelfde leerjaar op een EPB-school, tenzij de resultaten dusdanig zijn dat (tijdelijke) plaatsing in een hoger of lager leerjaar wenselijk geacht wordt. De ouders worden hiervan op de hoogte gesteld. Echter: De beroepscyclus van de EPB-scholen (in SCdSG) start in het 2e jaar. Instromen vanuit een mavo/highschool is ingaande 2013-2014 alleen mogelijk in het 1e en het 2e EPB-leerjaar i.v.m. de opbouw van het beroepscurriculum van de EPB-scholen.

De toeleverende school is verplicht een dossieroverdracht te doen van de leerprestaties (cijfers, leercapaciteit) van het kind, t.b.v de vervolgopleiding te EPB. Daarnaast verwacht de EPB-school dossieroverdracht van de toeleverende school met toestemming van de ouder i.v.m. het doorgang vinden van mogelijk noodzakelijke in- en/of externe begeleiding (b.v. psychische of medische begeleiding). Hiertoe is het EPB-aanmeldingsformulier voorgeschreven.

Doorverwijzing van de EPB naar MAVO is  mogelijk indien uit het rapport blijkt dat de behaalde cijfers wijzen op een duidelijk verkeerde advisering vanuit de basisschool. Na overleg met de ouders wordt de leerling en de ouder geadviseerd om contact op te nemen met een MAVO-school.

2.3  AANMELDING VANUIT HET VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS ARUBA  (SPO).

Leerlingen met een volledig afgeronde opleiding van Scol Pa Ofishi dienen te voldoen aan specifieke normen die zijn vastgelegd in het schrijven van de inspectie “toelatingsnormen voor doorstroom SPO naar EPB” van 4 maart 2016 en een positief advies van de lerarenvergadering van het SPO te hebben. De aanmelding verloopt uitsluitend via de SPO-scholen rechtstreeks met de EPB-scholen.

Het EPB-aanmeldingsformulier dient te worden ingevuld.

 

AANMELDINGSPROCEDURE

Via de toeleverende scholen melden leerlingen zich aan bij de administratie van één der locaties. Hiervoor geldt de volgende begrenzing:

San Nicolas: alle scholen “boven de brug”,   en de scholen Maria-school, Colegio San Hosé, Macuarimaschool en Colegio Laura Wernet. Leerlingen van Scol Scucha Nos.

Oranjestad: alle scholen “beneden de brug” , zoals tot nu toe gebruikelijk (m.u.v. de scholen die EPB-leerlingen aan de locatie St.Cruz ‘leverden’, deze worden ingeschreven te San Nicolas. )

N.B.: Leerlingen afkomstig van de MAVO worden op basis van hun woonadres toegewezen aan één van de locaties.

N.B.: Afwijking van bovenstaande wordt door (S)EPB-directeuren in het EPB-Directeuren Team overleg besloten.

 

2.4. PLAATSINGSPROCEDURE REGULIERE EPB-KLASSEN 

Leerlingen van de basisschool worden geplaatst aan de hand van de volgende criteria:

het rapport van de vijfde en zesde klas (taal, rekenen en zaakvakken)die het kind doorlopen en afgerond heeft.

de leeftijd van de leerling en

het resultaat van de instroomtoets.

Ingevuld aanmeldingsformulier van toeleverende lagere school of in geval van mavo-overstapper het ingevuld aanmeldingsformulier van de mavo-school waar de leerling het voorgaande jaar onderwijs heeft gevolgd.

Aan de hand van een vastgestelde normering krijgen leerlingen een score. Leerlingen die onvoldoende scoren voor plaatsing (score minder dan 10 punten), worden doorverwezen naar het speciaal voortgezet onderwijs.

 Indien leerlingen op de algemene instroomtoets van de EPB minder dan 10 punten scoren dan wordt bij deze leerlingen door de Interne Begeleider een screeningstest afgenomen. Op basis hiervan kan een kind dat eventueel speciaal onderwijs (MLK) behoeft naar de Scol Practico pa Ofishi (SPO van Dienst Publieke Scholen) verwezen worden, of de leerling wordt terugverwezen naar een lagere (speciale) school om het lagere-schoolproces te vervolmaken.  

           

Aanmeldingen en inschrijvingen vinden altijd plaats via de EPB-scholen.

Voor vragen over de plaatsing van leerlingen kunt u terecht bij:

 

EPB Oranjestad

Locatie /Oranjestad-Hato voor EPB-Onderwijs

Tel: 5289791,   Fax: 5829789

 

EPB Pariba

Locatie San Nicolas voor EPB-Onderwijs San Nicolas

Tel: 5245800,   Fax: 5844477

 

De scholen vallen onder het beheer van:

Stichting Educacion Profesional Basico

Santa Cruz 42

Tel: 5857780/5857781

Fax: 5855982

e-mail:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Website: www.epbaruba.com

 

 

Publicatie toelatingsregels:

Directeuren EPB-scholen/ Directieleden EPB-scholen/ Website EPB/Directeur DPS/

Managers SPO/ Schoolbesturen/ Directeur DO/Inspecteur beroepsonderwijs/ Richtlijnen SEPB –file T.M./ Directeur SEPB

 

Bron documenten:

Landsverordening Voortgezet Onderwijs

Burgelijk Wetboek

Strategisch Ontwerp EPB-scholen; Scol chikito den scol grandi

LBO-reglement (ook op website)

Schoolregels EPB Oranjestad en EPB Pariba

Examenreglement

Bevorderingsnormen EPB

Brief inspectie. 4 maart 2016, toelatingsnormen SPO naar EPB

 [1] M.u.v. leerlingen arbeidsmarkt Onderhoud, Mode &Kleding, Commercie die voldoen aan de bevorderingsnormen doen langer over de opleiding aangezien zij in het 2e leerjaar van het niveau uitstroom starten (maximaal 7 jaar). 

EPB Onderwijs

03 November 2015
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015

Praktische Informatie

27 March 2017
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015

Organisatie

07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015

Social Media

Contact Us

Stichting EPB Aruba

Byronstraat 2-A, Oranjestad

Telefoon: +297 585 7780

Email: h.bosma@sepb.aw

Fax: +297 585 5982

Websitewww.epbaruba.com

Login Docenten

De Stichting Educacion Profesional Basico (SEPB) is de overkoepelende Stichting die het beheer en management van het lager beroepsonderwijs op Aruba voert.

De SEPB stelt zich ten doel om leerlingen, ongeacht hun geloofsovertuiging, zowel algemene vorming als specifieke beroepsvorming aan te bieden.

De Stichting heeft twee EPB-scholen, gevestigd in Oranjestad en San Nicolas.