Functioneren

In dit onderdeel vindt u de volgende onderwerpen:

- Inleiding

1. functioneringsgesprekken

2. beoordeling

3. interne richtlijn over drugs

4. interne richtlijn over privacy

 

 

Inleiding

Belangrijke kaders waarbinnen de SEPB en haar medewerkers functioneren zijn:

- Reglement van het Lager Beroepsonderwijs (zie elders op deze website)

- Landsverordening Voortgezet Onderwijs

- Landsverordening LMA (ambtenarenregels; een gedeelte hiervan geldt ook voor SEPB-medewerkers, als zgn "gelijkgestelden")

Daarnaast zijn er binnen de SEPB verschillende richtlijnen en afspraken. Een aantal zijn in de jaarlijkse "informatieboeken" opgenomen.

 

1. Functioneringsgesprekken

Inleiding

Het houden van functioneringsgesprekken is niet nieuw binnen de SEPB. In 2001 is hiervoor de regeling geïntroduceerd, gecombineerd met trainingen en workshops. Sindsdien zijn er een aantal functioneringsgesprekken gehouden. De regeling uit 2001 is in 2009 herzien door het bestuur als volgt vastgesteld. 

Wat is een functioneringsgesprek?

Een periodiek te houden gesprek tussen de leidinggevende (directielid) en de medewerker over diens functioneren, wensen en ambities, belemmeringen in de functie of werkomstandigheden, ontwikkelpunten, of andere aspecten die van invloed zijn op het functoneren. Behalve de vastgestelde gesprekspunten, kunnen beide gesprekspartners punten ter bespreking aandragen.  

Waarom functioneringsgesprekken?

Het doel van een functioneringsgesprek is het helpen van de medewerker om (nóg) beter te functioneren, om zo de organisatie verder te verbeteren. De leidinggevende (directielid) vervult hierbij de rol als coach, ondersteuner, wegwijzer en facilitator. Uit een functioneringsgesprek kunnen afspraken voortkomen voor een of beide partijen.  

Met wie heeft u een functioneringsgesprek?

Met éen van de directieleden. Het bestuur kan een andere gesprekspartner aanwijzen. De directeuren hebben hun functioneringsgesprek met het bestuur. 

Wat gebeurt er met het gespreksverslag?

Op het verslagformulier worden kort de belangrijkste bevindingen genoteerd, net als de gemaakte afspraken. Beide gesprekspartners ondertekenen het formulier en ontvangen een afschrift. Het formulier wordt op de eigen lokatie bewaard. Een volgend functioneringsgesprek begint met een terugblik op het vorige gesprek en het nagaan of de afspraken zijn nagekomen.

Het verslagformulier vindt u onder deze link.

Hoe vaak heeft u een functioneringsgesprek?

Eens per twee jaar. Indien er afspraken gemaakt worden waarop tussentijds actie nodig is, kan er een gesprek ingevoegd worden. Verder blijft het zo dat er andere gesprekken gevoerd worden als daar aanleiding toe is. Nieuwe personeelsleden hebben een gesprek aan het einde van de proeftijd en in het eerste jaar van aanstelling.

De procedure voor een functioneringsgesprek

 • De leidinggevende plant het gesprek en deelt de datum en tijd tijdig (minimaal twee weken tevoren) mee aan de medewerker. De medewerker kan eventuele aanvullende agendapunten binnen 10 dagen kenbaar maken.
 • Het gesprek wordt gevoerd aan de hand van het gespreksformat. De belangrijkste punten uit het gesprek worden op het gespreksformulier genoteerd. Beiden ondertekenen direct na afloop het ingevulde formulier en beiden ontvangen een afschrift.
 • Het formulier is vertrouwelijk. Alleen de directieleden hebben toegang tot ingevulde formulieren.
 • Beide partijen zijn verantwoordelijk voor het nakomen van de gemaakte afspraken. 
 • Gespreksonderwerpen
  1. afspraken vorig functioneringsgesprek
  2. huidig functioneren (hoe gaat het in het werk, wat gaat goed en wat niet)
  3. tevredenheid over de contacten met  (a.) leerlingen en hun ouders (b) collega’s (samenwerking) (c.)   leiding-gevende/directie
  4. werkomstandigheden
  5. welzijn (zich prettig en zeker voelen op/in het werk)
  6. de school (wat vindt u goed/niet goed gaan, ideeën ter verbetering bij op het gebied van veiligheid, arbeidsomstandigheden, lokalen)
  7. behoefte aan taakverbreding of –uitbreiding (bv commissies, taakuren, managementtaken)
  8. scholingsbehoefte (of andere manieren om zich te ontwikkelen)  

Hoe kunt u zichzelf voorbereiden op een functioneringsgesprek?

U kunt het verslag van het vorige gesprek even nakijken, zeker als er afspraken gemaakt zijn die weer aan de orde komen. Verder door te reflecteren op uw eigen functioneren en hoe het op school gaat:

 • hoe is het afgelopen jaar verlopen in het werk, bent u tevreden met hoe het gegaan is, welke nieuwe dingen heeft u geleerd/opgepakt, wat vindt u moeilijk of vervelend;
 • heeft u over bepaalde onderdelen behoefte aan advies, tips of ondersteuning;
 • wat zijn uw wensen en ontwikkelpunten voor de komende periode;
 • welk advies wilt u uw leidinggevende geven (over de gang van zaken op school, over de communicatie, etc). 

Onvoorziene gevallen    

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist het bevoegd gezag, de bezwaren van alle partijen gehoord hebbende. I

Ingangdatum 

Deze regeling is in 2010 (publicatiedatum) ingegaan.

 

2. Beoordeling

 Op verschillende momenten kan een medewerker beoordeeld worden door zijn of haar leidinggevende (directeur of unitmanager).

Bijvoorbeeld:

- einde proeftijd

- einde 1e jaar na indiensttreding

- bij het mogelijk aangaan van een nieuw contract 

- indien er behoefte is om het functioneren vast te stellen

 

Er zijn twee formulieren, waarop u kunt zien op welke onderdelen u beoordeeld wordt:

voor docenten

voor ondersteunend personeel 

 

 

3. Interne richtlijn overdrugs

Het bestuur acht het van belang u te informeren over haar beleid v.w.b. drugs (bestuursbesluit februari 2015)

Zowel voor leerlingen als voor medewerkers van de SEPB is het verboden om drugs te gebruiken en/of te verkopen op het schoolterrein, dit conform de Arubaanse wetgeving.

Voor leerlingen is er een specifiek begeleidingstraject uitgezet om drugsvrij te geraken. Verkoop van drugs door leerlingen wordt vrijwel altijd bestraft met verwijdering van de school.

De recentere contracten van medewerkers informeren ook dat het gebruik van alcohol en drugs verboden is en dat de werkgever u kant vragen om een drugstest af te laten nemen, indien daar aanleiding toe is. Indien een leerling of een medewerker wordt betrapt met drugs of op drugsgebruik dan zal het bevoegd gezag de haar bij wet toegestane maatregelen nemen.

Uh houding als medewerker en uw gedrag als medewerker is voor leerlingen van grote invloed. Het is daarom van groot belang dat alle medewerkers eenduidig zijn in hun houding t.a.v. drugs.

U kunt in uw functie van leraar, in uw taak als mentor en in uw rol van volwassene een belangrijke rol spelen in het motiveren van leerlingen om NEE te zeggen tegen DRUGS.

De SEPB verzoekt u om die rol op u te nemen t.a.v. de EPB-leerlingen en verwacht dat u zelf uw voorbeeldfunctie vervult en zich aan de wet houdt.

Als 200 medewerkers van de SEPB stelling nemen tegen drugs, dan heeft dat een grote invloed op het welzijn van de EPB-leerlingen die aan uw deskundigheid zijn toevertrouwd.

 

Extra informatie: richtlijn drugs voor leerlingen

 

4. Interne richtlijn over privacy

Inleiding:

In de afgelopen jaren heeft de Arubaanse regering wetgeving ingevoerd m.b.t. Privacy. Behalve deze wetgeving is het altijd voor uzelf en voor een ander van belang dat u geen gegevens verspreid of verstrekt of anderen dan uzelf, tenzij de rechter of de wet u daartoe verplicht. Dit heeft tevens te maken met fatsoen en correct handelen als burger of –zoals in dit geval- als medewerker van de (S)EPB.

 

Uitwerking:

De SEPB heeft een relatie met u als werknemer. Zij verstrekt alleen informatie aan derden die bij wet verplicht zijn.

§  b.v. uw salaris wordt gecommuniceerd met de subsidient en er is een algemene opgave die naar de SIAD gaat, dit is bij wet verplicht.

De SEPB geeft geen informatie door aan banken, of aan anderen (b.v. de vakbond of uw hypotheekverstrekker) tenzij u dat persoonlijk (ondertekent) verzoekt én het onze taak is. Indien het niet de taak van uw werkgever is, dan dient u dit zelf af te handelen. Een deurwaarder kan met een gerechtelijk bevel voor beslaglegging op een werknemer (dhr. X) aankloppen bij de werkgever (SEPB). De deurwaarder mag echter niet via de SEPB vernemen wie nog meer een aanspraak heeft op de werknemer dhr. X. Dat dient de deurwaarder bij de persoon in kwestie of via de rechter op te vragen en te regelen.

 

De school en u als leraar heeft een relatie met een medewerker en met een leerling. U verstrekt alleen de gegevens aan de betrokkene zelf.

§  De leraar geeft de cijfers aan de leerling in kwestie of diens ouder/voogd. Een sociaal werker die een gezin begeleid moet bij de school bekend zijn, voordat deze cijfers van een leerling aan u kan vragen. Als leraar kunt u ook niet de rapportresultaten van een kind bespreken met een kennis van u en van een leerling. Dan zou u de privacy schenden. U bespreekt /geeft door de resultaten met de andere leraren en met de managers van uw school.

De inspecteur heeft inzage in de gegevens van de school. Dit verloopt echter via de directeur van de school. Deze is immers verantwoordelijk voor de gehele school.

 

De maatschappelijk werkers en de orthopedagoog en psycholoog hebben een bijzondere taak. Zij werken t.b.v. het schoolproces en zijn b.v. niet in dienst bij Directie Sociale Zaken. Zij leggen daardoor verantwoordelijkheid af aan de organisatie waar zij werken (S)EPB. De gegevens van en over de leerlingen zijn bestemd voor de school.

§  Een externe instantie kan niet de informatie opvragen over een leerling bij een mijwerker, tenzij zij daartoe een gerechtelijk bevel hebben, dan nog verloopt dit via de directeur die verantwoordelijk is voor de school. Een vraag van een externe instantie is geen gerechtelijk bevel.

De EPB is bovendien geen openbare school, maar een bijzondere school en geen openbaar terrein.

 

De administratief medewerkers inclusief de ondersteunende functies zoals toa, concierge, management e.d. hebben in principe toegang tot de gegevens die voor hun werkzaamheden (functie) van belang zijn. Alleen formele functies die volgens de wet of rechter recht hebben op informatie kunnen geinformeerd worden.

§  De administratief medewerker moet mogelijk cijfers invoeren, maar mag niet over deze cijfers buiten de school met anderen spreken. De concierge kan een ambulance bellen voor een leerling, maar mag dit niet aan de krant doorgeven. Een manager mag niet de gegevens van een leerling buiten de functies op de school/ stichting/of volgens de landverordening VO bespreken. Indien een manager b.v. door Sociale Zaken gebeld met de vraag of een leerling zwanger is, kan dit niet doorgegeven worden, tenzij de ouder (bij minderjarig kind) het hiermee eens is.

 

De directeur van de SEPB en de medewerkers aldaar zijn evenals het bestuur ook gebonden aan deze wetgeving.

§  Een verzoek van b.v. een hooggeplaatste ambtenaar over een medewerker van de (S)EPB is derhalve niet conform de wet of de rechter en daar kan geen verplichting uit volgen. Dat zou de privacy wetgeving en de regelgeving voor het bevoegd gezag overtreden. Een referentie over u wordt b.v. alleen gegeven als de persoon in kwestie daarom vraagt.

 

Op het kleinere niveau geldt dit ook voor het doorgeven van gegevens van mensen.

§  Het is b.v. niet correct om e-mail adressen door te geven indien u hiervoor geen toestemming heeft. Hier kunt u b.v. BCC gebruiken. Hetzelfde geldt voor het doorgeven van een tel.nr. Indien dit in het telefoonboek staat, dan heeft de persoon in principe toestemming gegeven voor publicatie in het boek. U kunt echter geen privenrs. en cellulairs doorgeven tenzij u toestemming heeft van de betrokkene (=bevoegde).  

 

Tot slot

Het is van groot belang dat u zich realiseert waarover u spreekt en tegen wie u wat vertelt. De informatie die u uit hoofde van uw functie heeft, is niet bestemd voor het grote publiek buiten uw specifieke werkkring. Nu u weet hoe het hoort, dient u zich ernaar te gedragen. U wilt niet dat uw informatie (of die van uw kind) aan anderen die hier niets mee te maken hebben wordt doorgegeven, doe dit dan ook niet over anderen.

Hopelijk heeft dit bijgedragen aan de kennisvergroting van allen die werkzaam zijn bij de SEPB.

 

Bron:

Wetgeving Aruba t.a.v. privacy;

Landsverordening VO Aruba;

 

 

EPB Onderwijs

03 November 2015
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015

Praktische Informatie

19 February 2018
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015

Organisatie

07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015

Social Media

Contact Us

Stichting EPB Aruba

Byronstraat 2-A, Oranjestad

Telefoon: +297 585 7780

Email: h.bosma@sepb.aw

Fax: +297 585 5982

Websitewww.epbaruba.com

Login Docenten

De Stichting Educacion Profesional Basico (SEPB) is de overkoepelende Stichting die het beheer en management van het lager beroepsonderwijs op Aruba voert.

De SEPB stelt zich ten doel om leerlingen, ongeacht hun geloofsovertuiging, zowel algemene vorming als specifieke beroepsvorming aan te bieden.

De Stichting heeft twee EPB-scholen, gevestigd in Oranjestad en San Nicolas.