Commissie van Beroep SEPB

Informatie voor medewerkers

over de (nieuwe) Commissie van Beroep van de SEPB

 

Voor bepaalde situaties kent het voortgezet onderwijs, waaronder de SEPB, een wettelijke beroepsmogelijkheid: de Commissie van Beroep. Dit is geregeld in de Landsverordening Voortgezet Onderwijs. Sinds 15 juni 2017 is er een Commissie van Beroep opnieuw geïnstalleerd. Hier heeft u in januari 2017 kandidaten voor voorgedragen of voor kunnen dragen. Het reglement is onlangs vastgesteld door het bevoegd gezag (2017). U vindt het reglement van de Commissie ook op de website, zodat u de informatie altijd kunt nazoeken.

Wat is de commissie van Beroep en hoe kunt u beroep instellen?U als personeelslid van de SEPB kunt bij deze Commissie beroep instellen tegen een besluit van het bevoegd gezag (het bestuur van de SEPB), in de volgende situaties:

  •           u wordt geschorst
  •           u wordt een disciplinaire straf opgelegd
  •           u wordt ontslagen (onvrijwillig ontslag, dus niet pensioen of afloop van een tijdelijk contract)

In deze gevallen kunt u een schriftelijk beroep instellen bij de Commissie van Beroep van de SEPB. Indien het beroep ontvankelijk is, doet de Commissie vervolgens onderzoek, al dan niet door het horen van partijen en/of getuigen. Het bestuur heeft altijd de mogelijkheid tot verweer. Na het onderzoek doet de Commissie een bindende uitspraak waaraan het bevoegd gezag en u zich aan dienen te onderwerpen.

U kunt binnen 30 dagen na ontvangst van het besluit een beroepschrift indienen. Dit dient u in een gesloten enveloppe aan: Commissie van Beroep SEPB, p/a Stichting EPB, Sta Cruz 42. Dit wordt ongeopend aan de Commissie van Beroep verzonden.

In het beroep dient te staan: uw naam, een afschrift van het bestuursbesluit waartegen u in beroep komt, de reden dat u het daarmee niet eens bent, de datum van indiening, een afschrift van de arbeidsovereenkomst en een afschrift van andere relevante stukken die op het beroep betrekking hebben.

Commissie van Beroep

In januari 2017 heeft u leden kunnen voordragen voor de Commissie van Beroep. Er zijn twee kandidaten aangemeld door personeelsleden. De door het personeel aangewezen Commissie-leden zijn:

·         De heer John Fraser

·         Mevrouw Yamila Hoevertsz

Het bevoegd gezag (bestuur) heeft eveneens twee leden verkozen voor de Commissie. Dit zijn

·         De heer mr. Clinton Foy

·         Mevrouw mr. Doris Canwood

De vier verkozen leden hebben een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter gekozen:

·         De heer R. Havertong (voorzitter)

·         mr. M. van der Biezen (plv voorzitter)

Deze 6 leden zijn op 15 juni 2017 door het bevoegd gezag (bestuur) van de SEPB geïnstalleerd als Commissieleden.

EPB Onderwijs

03 November 2015
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015

Praktische Informatie

19 February 2018
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015

Organisatie

07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015

Social Media

Contact Us

Stichting EPB Aruba

Byronstraat 2-A, Oranjestad

Telefoon: +297 585 7780

Email: h.bosma@sepb.aw

Fax: +297 585 5982

Websitewww.epbaruba.com

Login Docenten

De Stichting Educacion Profesional Basico (SEPB) is de overkoepelende Stichting die het beheer en management van het lager beroepsonderwijs op Aruba voert.

De SEPB stelt zich ten doel om leerlingen, ongeacht hun geloofsovertuiging, zowel algemene vorming als specifieke beroepsvorming aan te bieden.

De Stichting heeft twee EPB-scholen, gevestigd in Oranjestad en San Nicolas.