Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden. In dit onderdeel vindt u informatie over:

- dienstverband, contracten

- salarisvaststelling

- AZV voor ambtenaren

- pensioenregeling

- werk- en verblijfsvergunning 

 

 

Dienstverband bij de Stichting

De Stichting EPB is zelfstandig bevoegd tot het benoemen van personeel, binnen de regels van de wetten en richtlijnen van Directie Onderwijs (DO, onze subsidiënt). Alle (arbeids-voorwaardelijke) afspraken, ook die in deze brochure, zijn onder voorbehoud van toestemming en subsidiëring  DO.

Tijdelijk of vast contract

Aanstelling is in de meeste gevallen in vaste dienst, met een proeftijd voor beide partijen van twee maanden.

In de volgende gevallen geven we een tijdelijk contract :

-     werkzaamheden van aflopende aard

-     vervanging van tijdelijk afwezig personeel

-     mw voldoet (nog) niet aan alle benoemingsvereisten

-     aanstelling onder de regeling uitzendvoorwaarden voor Nederlandse/Antilliaanse leerkrachten (contract is 3 jaar)

-     medewerkers die gepensioneerd zijn

Voorwaarden voor benoeming (tijdelijk of vast)

U kunt alleen benoemd worden bij de SEPB als u aan de volgende vier voorwaarden voldoet:

1.     Nederlandse nationaliteit

2.     medisch geschikt voor de functie (keuring max 6m)

3.     bewijs van goed gedrag (niet ouder dan 6 maanden)

4.     voor leerkrachten: onderwijsbevoegdheid (diploma’s, getuigschriften, evt bekwaamheidsverklaring)

Papiamento is de omgangs- en (voor de meeste groepen) instructietaal op school. Indien u deze taal niet spreekt, is het een voorwaarde dat u binnen 1 jaar zorgt dat u deze in voldoende mate beheerst. Bv door een externe cursus.

Salaris

Voor onderwijsgevend personeel gelden de salarissen uit de Bezoldigingsregeling Onderwijzend Personeel. Voor het EPB-onderwijs zijn bepaalde salarisschalen van toepassing (25 tot 34). In welke u ingeschaald wordt, is afhankelijk van uw diploma’s. Binnen de salarisschaal zijn verschillende bedragen van toepassing, afhankelijk van uw leeftijd (van 21 tot 38 jaar of ouder).

Voor onderwijsondersteunend personeel geldt de bezoldigingsregeling voor ambtenaren op Aruba. De in-schaling is afhankelijk van diploma’s, ervaring en functie.

Directie Onderwijs is de instantie die de diploma’s erkent en beoordeelt. Aan de hand daarvan stellen zij het bedrag vast dat SEPB als subsidie ontvangt om uw salaris te betalen. De inschaling (het salaris dat u ontvangt) dient daarmee in overeenstemming te zijn.

Het salaris wordt maandelijks, rond de 24e, uitbetaald. Naast het maandelijkse salaris kennen we de vakantietoelage van 8,33% (juni), de voorjaarstoelage (januari), de eindejaars-uitkering (november) en kindertoelage (maandelijkse toelage indien van toepassing).

Indien u een gedeelte van het jaar werkzaam bent, wordt uw belastingvrije voet (± 20.000 fls per jaar) verdeeld over het aantal maanden dat u werkt. U heeft daardoor tijdelijk een hoger nettosalaris. Bij aanvang van het kalenderjaar is de reguliere berekening toegepast en is uw nettosalaris lager.

Hoe wordt uw salaris bepaald?

Onderwijsgevend personeel:

Voor onderwijsgevend personeel gelden de salarissen uit de Bezoldigingsregeling Onderwijzend Personeel. Het salaris wordt vastgesteld volgens de volgende drie criteria

 1. Onderwijstype: Voor het EPB-onderwijs zijn bepaalde salarisschalen van toepassing (25 tot 34).
 2. Kwalificaties: In welke salarisschaal tussen 25 en 34 u ingeschaald wordt, is afhankelijk van uw diploma’s en of deze op Aruba erkend worden of niet (bevoegdheid).
 3. Leeftijd: Binnen de salarisschaal zijn verschillende bedragen van toepassing, afhankelijk van uw leeftijd (van 21 tot 38 jaar of ouder).

Land Aruba, in casu Directie Onderwijs is de instantie die de diploma’s erkent en beoordeelt en aan de hand daarvan het bedrag vaststelt dat SEPB als subsidie ontvangt om uw salaris te betalen. De inschaling dient daarmee in overeenstemming te zijn.

Onderwijsondersteundend personeel:

Deze medewerkers hebben geen lesgevende taken. Zij worden ingeschaald in de ambtenarenschalen. Dit gebeurt zowel op basis van diploma's en werkervaring (bepaalt het startsalaris) als op de zwaarte van de functie (bepaalt het eindsalaris). Land Aruba, i.c. Directie Onderwijs is de instantie die diploma's erkent en beoordeelt. Aan de hand daarvan stellen zij het bedrag vast dat SEPB als subsidie ontvangt om uw salaris te bepalen. De inschaling (het bedrag dat u ontvangt) dient daarmee in overeenstemming te zijn. Ook de bevorderingen (met uitzondering van de periodieke verhogingen) moeten toestemming hebben van de Minister van Onderwijs. De Stichting vraagt de bevorderingen aan bij de Minister.

Betaaldagen salaris

Het salaris wordt maandelijks, rond de 24e uitbetaald

Naast het maandelijkse salaris kennen we op dit moment 

 • de vakantie-toelage (juni)
 • de voorjaarstoelage (januari)
 • de einde-jaarsuitkering (november)
 • en de kindertoelage (maandelijkse toelage indien van toepassing).

 Een uitleg van uw salarisstrook vindt u hier

 

Vervanging of extra uren (onderwijzend personeel)

Nieuwe medewerker: Indien u, als nieuwe medewerker, een zieke of afwezige medewerker vervangt, wordt u aangesteld op basis van de “vervangingsregeling leerkrachten Aruba”. In dat geval wordt maandelijks berekend hoeveel dagen u gewerkt heeft en daarop uw salaris gebaseerd.

Zittende medewerker: Als u tijdens uw dienstverband uren vervangt voor een zieke of afwezige collega, is de berekening anders. U combineert in dat geval de vervangingsuren met een lopend contract  Dan worden uw extra uren op basis van losse uren betaald. Hierbij wordt een toeslag per uur betaald.

 

 

Verlof

Vakantie: Indien u onder de bezoldigingsregeling voor leerkrachten valt, heeft u de schoolvakanties vrij. Deze worden jaarlijks vastgesteld door de Minister.

Voor niet-onderwijsgevend personeel geldt het vakantiereglement voor ambtenaren. Zij hebben niet alle schoolvakanties vrij, maar een wettelijk vastgesteld aantal vakantie en ATV-dagen.

Ziekteverlof: Als u wegens ziekte niet kunt werken, meldt u dat, voordat uw werkdag zou beginnen, bij uw leiding-gevende (op school). Vanuit de werkgever wordt de melding bij de SVb verzorgd. De SVb doet de controle en begeleiding van zieke medewerkers. U wordt daar op de 2e ziektedag verwacht (SVb Eagle of SVb San Nicolas).

BVVD (buitengewone vrijstelling van dienst). In bijzondere gevallen, variërend van een jubileumdag tot een sterfgeval in uw familie, kunt u BVVD aanvragen. De procedure en regels krijgt u op schrift mee en ze staan op de website.

Compensatiedagen. Indien u tijdens vastgestelde schoolvakanties ziek bent (vastgesteld door de SVb), kunt u verzoeken om deze dagen als compensatie-dagen voor niet-genoten vakantie aan te merken. U kunt dan op een ander moment, aansluitend aan een andere vakantie, deze dagen alsnog aanvragen. De procedure krijgt u op schrift mee en het staat op de website. Deze regeling geldt alleen voor onderwijzend personeel.

 

Lokatie

U wordt een medewerker op 1 of meer van onze EPB-locaties: Oranjestad of San Nicolas. Indien nodig, kan de werkgever uw lokatie wijzigen.

Belangrijke informatie

Bij uw arbeidsvoorwaardengesprek krijgt u informatie op schrift mee over o.a. de vakantieregeling, BVVD en compensatie, AZV-voorzieningen, contractvoorwaarden, ziekmeldingsvoorschriften, functioneringsgesprekken, de pensioenregeling en het reglement van het Lager Beroeps Onderwijs (LBO) op Aruba. Op de lokatie krijgt u verdere informatie, o.a. in het “roosterboek” waar veel informatie instaat die u nodig heeft voor uw werk.

 

Het LBO-reglement bevat belangrijke regels over het werken op de EPB-scholen waar u zich aan dient te houden. Hiervan dient u zich goed op de hoogte te stellen, bij voorkeur voordat u begint te werken, doch in ieder geval tijdens de eerste werkweken.

 AZV en AZV voor ambtenaren

Iedere ingezetene van Aruba heeft recht op deelname aan het AZV (http://www.azv.aw) voor ziektekosten (AZV = Algemene Ziektekosten Verzekering). U dient zich hiervoor zelf in te schrijven bij het kantoor van het AZV. U krijgt dan een carnet, waarmee u toegang heeft tot de medische zorg van de huisarts en andere zorgverleners.

Een belangrijke voorwaarde om AZV-rechten te krijgen is dat u zich op de juiste wijze heeft ingeschreven bij het bevolkingsregister van Aruba. Voor mensen die niet op Aruba zijn geboren kan dat alleen vanaf het moment dat de nodige werk- en verblijfsvergunningen ("verklaring" van Dimas) afgegeven zijn.

Voor (o.a.) SEPB-medewerkers is er een ruimere vergoedingsregeling met onder andere

 • een vergoeding voor een bril
 • mondhygienische zorg
 • psychologische zorg
 • bij ziekenhuisopname opname in een hogere klasse.

Indien u gebruik maakt van diensten of producten uit de ruimere vergoedingsregeling, dient u een recente (niet ouder dan een maand) "AZV-verklaring" mee te nemen naar de zorgverlener. Deze AZV-verklaring kunt u bij de SEPB aanvragen. Hiermee toont u aan dat u in dienst bent bij de SEPB en dat recht heeft op de ruimere regeling (en in welke klasse).

zie ook de informatie van AZV over de ambtenarenregeling

 

Pensioenregeling

Voor de pensioenvoorziening is SEPB aangesloten bij het Algemeen Pensioen Fonds Aruba (APFA). De SEPB-medewerkers hebben een algemene pensioenregeling, waarin zowel ouderdomspensioen, invaliditeitspensioen als weduwen-/wezenpensioen is ondergebracht.

APFA was voorheen een overheidsdienst. In mei 2005 is de APFA geprivatiseerd. Vanaf die datum is ook de toenmalige pensioenregeling stopgezet voor nieuwe deelnemers. Diegenen die toen al in vaste pensioengerechtigde dienst waren, blijven onder de PVL vallen (de Pensioenverordening Landsdienaren). Voor nieuwe deelnemers is deze regeling dinsds mei 2005 niet meer toegankelijk.

De SEPB heeft per 1 september 2007 een contract met APFA (zie foto) voor een nieuwe pensioenregeling (de NPR), zodat ook (bijna) al onze medewerkers deelnemen aan een goede pensioenvoorziening (ouderdoms-, invaliditeits- en weduwen/wezenpensioen). De informatie over uw pensioenregeling vindt u op www.apfaruba.org

 

Werk- en verbijfsvergunning, "verklaring" toelating van rechtswege artikel 3a

Iedereen die niet op Aruba is geboren, moet een verblijfsvergunning hebben om hier te mogen zijn (behalve als toerist, dan mag het voor beperkte tijd wel).

Om te mogen werken, moet de niet-Arubaan tevens een werkvergunning hebben. Zowel de werknemer als de werkgever lopen risico's indien dit niet in orde is.

Voor overheidswerknemers geldt een iets andere regeling. Bij de Dimas (de overheidsdienst die de vergunningen uitgeeft) dient u een "verklaring" aan te vragen (verklaring art 3a LTU). Hiervoor zijn formulieren en procedures. Het Arubaanse onderwijs valt onder de regeling voor overheidswerknemers. U dient dus een "verklaring" te hebben om bij de SEPB te mogen werken.

SEPB ondersteunt u desgewenst bij de eerste aanvrage van zo’n verklaring. Zie ook www.dimasaruba.com

EPB Onderwijs

03 November 2015
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015

Praktische Informatie

19 February 2018
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015

Organisatie

07 September 2015
07 September 2015
07 September 2015

Social Media

Contact Us

Stichting EPB Aruba

Byronstraat 2-A, Oranjestad

Telefoon: +297 585 7780

Email: h.bosma@sepb.aw

Fax: +297 585 5982

Websitewww.epbaruba.com

Login Docenten

De Stichting Educacion Profesional Basico (SEPB) is de overkoepelende Stichting die het beheer en management van het lager beroepsonderwijs op Aruba voert.

De SEPB stelt zich ten doel om leerlingen, ongeacht hun geloofsovertuiging, zowel algemene vorming als specifieke beroepsvorming aan te bieden.

De Stichting heeft twee EPB-scholen, gevestigd in Oranjestad en San Nicolas.